آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی

آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی
یونسکو (2009) آموزش جنسی را فرآیند کسب اطلاعات و شکل دهی نگرش ها ، باورها و ارزش ها درباره موضوعات مهمی چون هویت ، روابط و صمیمیت در گستره عمر تعریف کرده است که همه افراد حق آموزش جنسی را به طور جامع دارند. آموزش جنسی با ارائه اطلاعات، کشف احساسات و ارزش ها و نگرش ها به مشخص کردن ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، زیستی ، روانشناختی و معنوی مربوط به مناسبات جنسی کمک می کند و مهارت های ارتباطی ، تصمیم گیری و تفکر انتقادی را بهبود می بخشد(یونسکو ،2009).
برای این منظور در اروپا برنامه ای تحت عنوان راهنمای جامع آموزش جنسی و استاندارهای آموزشی تدوین شده که شامل 6 مفهوم کلیدی زیر می باشد:
مفهوم کلیدی (1) _ رشد انسان.
مفهوم کلیدی (2) _ ارتباط.
مفهوم کلیدی (3) _ مهارتهای فردی.
مفهوم کلیدی (4) _ رفتار جنسی.
مفهوم کلیدی (5) _ سلامت جنسی.
مفهوم کلیدی (6) _ جامعه و فرهنگ.
این مفاهیم در مجموع به این موضوع اصلی اشاره دارند که (1) تحول انسان رشد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و هوش را دربر می گیرد. (2) روابط نقش اساسی در سراسر زندگی ایفا می کنند. (3) تمایلات جنسی سالم ، مستلزم رشد و بهره گیری از مهارت های فردی و بین فردی ویژه است. (4) تمایلات جنسی ، بخش مهمی از وجود انسان است و افراد تمایلات جنسی خود را به شیوه های متنوعی بروز می دهند. (5) ارتقاء سلامت جنسی مستلزم اطلاعات و نگرش های ویژه ای است تا بتوان از پیامدهای ناخواسته رفتار جنسی اجتناب کرد.(6) محیط های اجتماعی و فرهنگی ، نحوه یادگیری و بروز تمایلات جنسی را برای افراد مشخص می کنند(رزاقی،1390).
آموزش جنسی نه تنها به نوجوانان اجازه می دهد که عواطف و هیجان های خود را کشف کنند بلکه به آنها کمک می کند تا به خود و دیگران نیز احترام بگذارند. این آموزش همچنین می تواند توانایی تصمیم گیری آنها را درباره سلامت جنسی در سرتاسر عمر بهبود بخشد (مولر ،گاوین ،کولکارنی ،2008).