آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی

آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی
یونسکو (2009) آموزش جنسی را فرآیند کسب اطلاعات و شکل دهی نگرش ها ، باورها و ارزش ها درباره موضوعات مهمی چون هویت ، روابط و صمیمیت در گستره عمر تعریف کرده است که همه افراد حق آموزش جنسی را به طور جامع دارند. آموزش جنسی با ارائه اطلاعات، کشف احساسات و ارزش ها و نگرش ها به مشخص کردن ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، زیستی ، روانشناختی و معنوی مربوط به مناسبات جنسی کمک می کند و مهارت های ارتباطی ، تصمیم گیری و تفکر انتقادی را بهبود می بخشد(یونسکو ،2009).
برای این منظور در اروپا برنامه ای تحت عنوان راهنمای جامع آموزش جنسی و استاندارهای آموزشی تدوین شده که شامل 6 مفهوم کلیدی زیر می باشد:
مفهوم کلیدی (1) _ رشد انسان.
مفهوم کلیدی (2) _ ارتباط.
مفهوم کلیدی (3) _ مهارتهای فردی.
مفهوم کلیدی (4) _ رفتار جنسی.
مفهوم کلیدی (5) _ سلامت جنسی.
مفهوم کلیدی (6) _ جامعه و فرهنگ.
این مفاهیم در مجموع به این موضوع اصلی اشاره دارند که (1) تحول انسان رشد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و هوش را دربر می گیرد. (2) روابط نقش اساسی در سراسر زندگی ایفا می کنند. (3) تمایلات جنسی سالم ، مستلزم رشد و بهره گیری از مهارت های فردی و بین فردی ویژه است. (4) تمایلات جنسی ، بخش مهمی از وجود انسان است و افراد تمایلات جنسی خود را به شیوه های متنوعی بروز می دهند. (5) ارتقاء سلامت جنسی مستلزم اطلاعات و نگرش های ویژه ای است تا بتوان از پیامدهای ناخواسته رفتار جنسی اجتناب کرد.(6) محیط های اجتماعی و فرهنگی ، نحوه یادگیری و بروز تمایلات جنسی را برای افراد مشخص می کنند(رزاقی،1390).
آموزش جنسی نه تنها به نوجوانان اجازه می دهد که عواطف و هیجان های خود را کشف کنند بلکه به آنها کمک می کند تا به خود و دیگران نیز احترام بگذارند. این آموزش همچنین می تواند توانایی تصمیم گیری آنها را درباره سلامت جنسی در سرتاسر عمر بهبود بخشد (مولر ،گاوین ،کولکارنی ،2008).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع سبک­های فرزندپروری از دیدگاه روانشناختی