اسکان غیررسمی و گسترش کارکرد

دانلود پایان نامه

فضایی- کالبدی:
موقعیت ویژه و منحصر به فرد ساحلی، مرزی (استراتژیک)، بندری و…
نقش خدماتی با عملکرد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
توسعه‌های کالبدی پیرامونی شهر بندرعباس
اقتصادی:
نقش تجاری- بازرگانی
مرکز اول کشور به لحاظ واردات و صادرات
شیلات و ماهیگیری
نقش صنعتی
گسترش کارکرد گردشگری
اجتماعی- جمعیتی:
تأکید تعادل بخشی جمعیتی و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه (شهر بندرعباس و نقاط پیرامونی)
توجه به مهاجرت‌های وسیع شکل گرفته به شهر بندرعباس
تأثیر نگرش‌های کلان برنامه‌ریزی در خصوص شهر بندرعباس به نوعی محرک جذب جمعیت، مهاجرت‌های درون و برون استانی است و در صورت عدم وجود تمهیدات مدیریتی و برنامه‌ریزی می‌تواند زمینه‌های شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی جدید و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود را به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین دلایلی که این نگرش‌های کلان می‌توانند بسترساز اسکان غیررسمی باشند به شرح زیر هستند:
ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و متنوع با توجه به تقویت نقش فرامنطقه‌ای، ملی و بین‌المللی شهر بندرعباس
ارتقای نقش فرامنطقه‌ای، ملی و بین‌المللی شهر بندرعباس به دلیل موقعیت ویژه و استراتژیک ارتباطی (زمینی، هوایی، دریایی، ریلی و…)
ضعف نظام مدیریتی و ساختار اجرایی قوانین نسبت به نحوه ساماندهی و برنامه‌ریزی اسکان غیررسمی شکل گرفته در شهر (خدمات‌دهی، فرصت‌های اشتغال رسمی و…) (مرتضوی ، 1388)
2-4-2 جمع‌بندی سطح خرد
به نظر می‌رسد تبعات نامطلوب توسعه‌های گسترده شهر بندرعباس در سطح محلی بیشتر احساس شده و مدیریت بخش محلی به‌طور جدی‌تر درگیر بوده‌است. مهم‌ترین موضوعاتی که شهر بندرعباس در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده است، مهاجرت روزافزون به شهر بندرعباس (ورود بیش از 80000 نفر به شهر در دهه اخیر) و توسعه اسکان غیررسمی بوده است (سکونت 31% جمعیت شهر بندرعباس در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهر) که به تبع آن تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده و در طرح‌های سطح محلی نیز به آن پرداخته شده که در بخش طرح‌های فرادست به تفصیل مورد بررسی
قرار گرفته‌اند. به نوعی در سطح خرد برنامه‌ریزی اقداماتی در راستای کنترل گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ساماندهی اسکان غیررسمی صورت پذیرفته است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
تأکید بر ایجاد تعادل فضایی در سطح منطقه با توسعه مراکز زیست کوچک پیرامونی (شهرهای کوچک، روستاها و…) با هدف کاهش میزان مهاجرت به شهر بندرعباس