اصول حاکمیت شرکتی و مالیات ابرازی

دانلود پایان نامه

روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا (مانا) بودن سریهای زمانی میباشند. متغیر سریزمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخصها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «بررسیهایی که از سالهای 1990 به بعد انجام شده، نشان داده است که بسیاری از متغیرهای سریزمانی در اقتصاد مانا نیستند» (هژبر کیانی،1376،ص 52). به عبارتی دیگر، میانگین و واریانس این سریها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آنها در ازای وقفههای مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانابودن سریهای زمانی یاد میشود. اگر سریهای زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن است به رگرسیون کاذب منجر شود؛ بدین معنی که ممکن است ضریب تعیین به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، ولی هیچ رابطۀ معنیداری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم توجه به چنین نکتهای، موجب گمراهی محقق و استنباطهای غلط در مورد ارتباط بین متغیرها خواهد شد. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد (نوفرستی ،1378، 86).
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل
در این قسمت، خواص آماری دادههای پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرند. به این منظور، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمولترین آزمونها برای تشخیص مانایی است استفاده میشود. مهمترین آزمونهای ریشه واحد در مورد دادههای پانل، شش روش زیر میباشد:
آزمون لوین، لین و چو (LLC)
آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
آزمون برتونگ
آزمونهای فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(1995) و چوی(2001) ارائه شدهاند.
آزمون هدری
برای تشریح روششناسی این آزمونها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته میشود:
که در آن؛ متغیر مورد بررسی، i=1,2,…,N معرف کشورها، t=1,2,…, معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کشور، نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و روند، ضریب زاویه، ضریب خودهمبستگی و جمله اخلال میباشد که فرض میشود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر باشد، مانا و چنانچه باشد، دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی میشود.
به منظور این آزمون، دو پیشفرض در مورد وجود دارد؛ اول اینکه فرض شود که عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند، بهطوریکه برای همه کشورها یکسان است ( به ازای هر i یا برای تمام کشورها). آزمونهای LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایهریزی شدهاند. از سوی دیگر، فرض دوم این است که بین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمونهای نوع فیشر نیز بر اساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد است، درحالیکه در سایر آزمونها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد میباشد (مهر آرا،1388 ، 55).
3-7-3-4- آزمون هم انباشتگی
در تحلیلهای همانباشتگی، وجود روابط بلندمدت اقتصادی آزمون و برآورد میشوند. ایده اصلی در تجزیه و تحلیل همانباشتگی آن است که اگرچه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا (حاوی روندهای تصادفی) هستند، اما ممکن است در بلندمدت، ترکیب خطی این متغیرها، مانا (و بدون روند تصادفی) باشند.
تجزیه و تحلیلهای همانباشتگی کمک میکند تا این رابطه تعادلی بلندمدت، آزمون و برآورد شود. اگر یک نظریه اقتصادی صحیح باشد، مجموعه ویژهای از متغیرها که توسط نظریه مذکور مشخص شده، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت ایستا (بلندمدت) تصریح کرده و اطلاعاتی در خصوص پویاییهای کوتاهمدت میان متغیرها به دست نمیدهد. در صورت اعتبار تئوری، انتظار میرود که علیرغم نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی ایستا از این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشد. در غیراینصورت، اعتبار نظریه موردنظر زیر سوال قرار میگیرد. به همین دلیل به طور گسترده از همانباشتگی به منظور آزمون نظریههای اقتصادی و تخمین پارامترهای بلندمدت استفاده میشود.
آزمون همانباشتگی به هنگام استفاده از دادههای پانل، عموماً به روش پیشنهادی پدرونی انجام میشود. آزمون همانباشتگی انگل-گرنجر (1987) بر مبنای آزمون مانا بودن باقیماندههای رگرسیون، هنگامی که متغیرهای معادله معادله رگرسیون انباشته از درجه یک یا I(1) است صورت میگیرد.
اگر متغیرها همانباشته باشند، پس باید باقیماندههای آنها I(0) یا انباشته از درجه صفر شوند. از طرفی، اگر متغیرها همانباشته نباشند، باقیمانده I(1) خواهد بود. پدرونی (2004) و کااو (1999) این آزمون را برای دادههای پانل گسترش دادند.(همان منبع)
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری
در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می گردد و از بین متغیرهای توضیحی ، متغیرهای موثر انتخاب می شود.
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری
در مرحله پنجم بر اساس تخمین مدل ، نتیجه گیری می شود و در نهایت بر اساس نتایج پیشنهادات و راهکارها ارائه می شود.
3-8- فرضیات تحقیق
به طور کلی هر حکمی دربارهی جامعه را یک فرض آماری مینامند از آنجا که این فرض ممکن است غلط یا درست باشد، بنابراین به ازای هر فرض آماری، دو فرض مکمل در ذهن به وجود میآید: (i) فرضH1: ادعا صحیح است (ii) فرضH0: ادعا غلط است. با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست میآیند، تصمیمگیرنده باید یکی از این دو تصمیم را انتخاب کند:
الف)H0 را رد کند و نتیجه بگیرد که H1به وسیلهی دادهها قویاً تایید میگردد.
ب) H0 را رد نکند و نتیجه بگیرد که دادهها H1را قویاً تایید نمیکنند.
فرضی را که بخواهیم آن را به وسیلهی اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، فرض مقابل (H1) و نقیض آن را فرض صفر (H0) مینامند به همین دلیل است که گاهی فرض مقابل را فرض محقق نیز مینامند. فرآیند انتخاب یکی از دو فرض مذکور را آزمون فرض آماری میگویند(خاکی، 1387). در این پژوهش فرض H0و H1 را برای هر کدام از فرضیه های اصلی پژوهش بدین صورت تعریف می کنیم:
میان اصول حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به قطعی رابطه معنی داری وجود دارد.