انتقال مالکیت و خدمات حمایتی

دانلود پایان نامه

Advisor
Dr. Ali Amiri Porghassab
By
Parviz eslami
September 2015
چنین برنامه هایی شامل همکاری فرهنگی-تجاری در مقابل تروریسم (C-TPAT)، مجری خودارزیابی (ISA)، و تجارت امن و آزاد (FAST).
برخی سازمان ها، مانند BIS، با سبک کردن غرامت ها برای نقض های انجام شده به وسیله ی مجرمان، به دنبال این هستند که مردم را به معرفی داوطلبانه ی خود ترغیب نمایند.
عدالت ناچیز: LAURA NADER به قانون نگاه می کند (شرکای عمومی 1981)
Coffman v، خدمات حمایتی Chugach، 411 F .3d 1231، 1236 (یازدهمین محفل، 2005) (توجه کنید که، اگرچه پیمان حقوق استخدام و استخدام مجدد خدمات متحد سال 1994 اجازه ی جانشینی را به کارمندان می دهد، که کلمه ی “جانشینی در بهره” را معنا نمی کند).
برای مثال، Hoard v. Chesapeake و Ohio را ببینید. ، 123 U.S. 222 (1887)؛ Graham v. R.R. Co، 102 U.S. 148 (1880)
البته دادگاه کمی هم اغراق می کند. نتیجه ی محتمل یک قانون گذاری مخل، در بخش VI.B، infra نمایش داده شده است.
ایالات متحده Betfoods، 524 U.S. 51، 61 (1998)؛ بر اساس شرکت Potlatch 201 Cal . (Cal. Ct.. App. 1984) (نهادی که یک شرکت را می خرد، “هیچ اموالی از آن را بدست نمی آورد، و تنها چیزی که بدست می آورد سهام آن است…البته این امری بنیادی است که یک سهام دار هیچ بخش خاصی از اموال شرکت را صاحب نمی شود.”)؛ مجموعه یادداشت های SFA، Inc، Bannon، 585 A. 2d 666، 673 (Conn. 1991) (گیومه ی داخل آن حذف شده است.) (“این امری بنیادی در مورد قانون شرکت است که شرکت والد و توابع آن به عنوان اشخاص حقوقی جداگانه در نظر گرفته می شوند حتی اگر شرکت مادر صاحب تمامی سهام توبع خود باشد و هر دو تشکیل اقتصادی مدیران و کارمندان یکسان خود را داشته باشند
بسته به ساختار ادغام، نهاد استنتاج شده، ممکن است نهاد حاصل منتچ یا در حال استنتاج باشد. تصمیم ساختار معمولا براساس ملزومات مالیات و مسئولیت می باشد
این باقی مانده زمانی که خریدار از وجود و گستردگی مسئولیت فروشنده آگاه است، اعمال نمی شود(که البته همواره اینگونه نیست). در چنین موقعیت هائی یک قانون از ققبل موجود که خریدار را مسئول بدهی های فروشنده می نماید، دقیقا همان تاثیری را بر تعاملات خواهد داشت که یک قانون از قبل موجود، این چنین مسئولیت هائی را مسدود می کند. با این حال، مسئولیت جانشینی، در موارد کلی، و نه برای موارد استثنائی، وضع شده است.
یک انحلال، پایان یک امر تجاری و خاتمه ی وجود آن به عنوان یک نهاد قانونی جداگانه است.
به طور کلی، انحلال یک نهاد تجاری، بدهی ها و مسئولیت های آن طبق قانون را نشان می دهد. این بدین معنی نیست که طلبکاران آن نهاد به سادگی کنار گذاشته می شوند. فرآیند انحلال برای مطمئن کردن حداکثر بهبود چنین طلبکارانی با قوانین محدود مسئولیت است.
این استثنائات در موارد انتقال اموال اتفاق می افتد، جائی که موضع، انتقال مالکیت یک نهاد تجاری است، اصلاح مشارکت ها پدید می آیند. به قسمت 42 بالا و متن ضمیمه شده مراجعه کنید.
در یک توافق برای فرض مسئولیت های فروششنده می تواند صریح یا غیر صریح باشد؛ بسیاری از دادگاه ها مسئولیت را در صورتی که ساختار یا شرایط توافق به اندازه ی کافی نشان دهنده ی مفاد قرارداد باشند، تحمیل می کند، حتی اگر ُقرار داد به صورت وتضح انتقال چنین مسئولیت هائی را به عنوان وظیفه ذکر نکرده باشد. برای مثال، Bouten v. Litton Indus., Inc., 423 F.2d 643, 652، (3d Cir.1970).
دائره المعارف FLETCHER، به قسمت 40 مراجعه شود. (“مثالها در جاهائی که انتقال های کلاه برداری جهت آزار طلبکاران شرکت اتفاق می افتد، بسیار است که بستگی به میزان قدرت قوانین شرکت دارد). ممکن است این کلاه برداری به طور مساوی در تعاملات کسب سهام توجیه شکاف در حجاب های شرکت را توجیه نمایند.
با این حال، برخی از دولت ها کاربرد این استثناء را محدود می نمایند، در نتیجه تنها زمانی که بندهای یک خریدار، حقوق قانونی ناظر بر بازسازی های شرکت را نقض نماید، دادگاه میزان یک فروش ادغام را در نظر می گیرد. در چنین دولت هائی، این استثناء ادغام برای “حفاظت از طلبکاران یا سهامدارانی که بار توافق با قانین ناظر بر چنین فروش هائی را به دوش کشیده اند” گسترش داده می شود.
به عنوان مثال، مجموعه سازمانهای تجاری تگزاس، به هر فردی اجازه ی فعالیت در مقابل شرکت منحل شده را 3 سال بعد از انحلال می دهد. TEX. BUS. ORGS. CODE. ANN. زمانی که قوانین چاره ساز نباشند، دادگاه های دولتی قوانین مشترک را در مفهوم نهاد خود ایجاد می کنند. برای مثال، برای جلوگیری از غناء ناعادلانه، برخی از دادگاه ها “نظریه ی وجوه اعتماد” را در میان خود پذیرفتند که به طلبکاران اجازه می دهد تا اصلاحاتی را در مورد ادعاهای قبل از انحلال در مقابل دارایی های توزیغ شده به هر شخص ثثالث، اعم از سهامدار، مدیر و کارمند شرکت و دیگران را اعمال نماید، “تا وقتی که اموال قابل بازیافت بوده و توسط خریدار واجد شرایط، کسب نشده اند” با ارزش هستند. Hunter v. Fort Worth Capital Corp., 620 S.W.2d 547, 550 (1981)؛ هم چنین، J.J Norton ، رابطه ی سهامداران با مشارکت طلبکاران در انحلال: طبیعت و مفاهیم بهبود “وجه امانی یا سپرده” برای دارائی هایی که به صورت شرکت در آمده اند، 30 BUS. LAW. 1061, 1067, 1074 (1975). دادگاه ها عموما از اعمال این اصلاح جلوگیری نمی کنند، با این حال، انحلال بعدی بیان می کند که مجلس چه زمانی چاره ای برای اانحلال های قبلی بیان کرده است.
برخی از دولت ها، استثنائی دیگر را برای حکمرانی بی مسئولیتی در مواردی که مسئولیت را به همراه دارند، پذیرفته اند. برای مثال، Ray v. Alad Corp., 560 P.2d 3(Cal. 1977)؛ Ramirez v. Amsted Indus., 431 A.2d 811 (N.J.1981)، اما اثباتی بر ارتباط آنها با دلاایل عملکرد فدرال ندارد.