اندازه گیری رضایت مندی مشتری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه

خدمتگذار،حمیدرضا و حنفی زاده، پیام و دیگران (1389)، نقش ابعاد ریسک ادراک شدهی مشتریان بانکها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق با رویکرد پایاننامهنویسی، تهران، نشر فوژان
روشندل،محمد و نالوس،سلیمملااحمد (1387)،اصولمدیریتریسکدربانکداریالکترونیک،ادارهمطالعاتومقرراتبانکی،تهران،شهریور 1387
رادپور،میثم و عبدهتبریزی،حسین (1388)،اندازهگیریومدیریتریسکبازار،تهران،انتشاراتآگاه،فروردینواردیبهشت 1388
رسولی، هاتف و مانیان، امیر (1391)، طراحی سیستم استنتاج فازی برای انتخاب خدمات الکترونیک، فصلنامه مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 12، ص 64-41
رضاییان، علی (1383)، اصول مدیریت، انتشارات سمت
رشیدی، مهدی (1382)، بانکداری بین الملل با تاکید بر مدیریت ریسک، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران
رمضانی، حمیدرضا (1390)، بررسی عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی در افزایش مشتریان (مورد مطالعه بانک قوامین)، پایاننامه کارشناسی ارشد، راهنما: تورج صادقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سلطانی، ایرج و پورسینا، محسن(1386)، پیاده سازی مدیریت فراگیر به زبان ساده، اصفهان، اردکان دانش، چاپ اول
شربت اوغلی، احمد و اخلاصی، امیر (1387)، طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری توسعه ای و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک صنعت و معدن بر اساس آن، دانش مدیریت، سال 21، شماره 81، 57-74
شعبانی، رضا، زنجیردار، مجید و غفاری آشتیانی، پیمان (1391)، بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانکهای شهرستان اراک، مجله مدیریت بازاریابی، شماره16، پاییز WWW.SID.IR
صفارینژاد،میثم و رحیمی،صالح (1388)نگرشیبرمدلهایسنجشرضایتازمشتری،تهران،انتشاراتکتابمهرباننشر،زمستان 1388
صلاحمنش، احمد و ابراهیمی، معصومه (1390)، ریسک و مدیریت آن در بانکداری الکترونیکی، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
صالحی صدقیانی، جمشید و اخوان ، مریم، مدل های تجارت بین بنگاهی (B2B) در تجارت الکترونیکی، مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی، کنترولر، شماره 19
طاهری، ماندانا، ریسکهای بانکداری الکترونیک، مجموعه مقالات تازه های اقتصاد، شماره 134، سال نهم
عبدالوند، محمدعلی و حمیده، رشادت جو و دیگران (1391)، بررسی عوامل موثر برپذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق دو مدل ” پذیرش تکنولوژی ” و ” تئوری رفتار برنامه ریزی شده ” با ریسک و سود ادراک شده توسط مصرف کننده، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 15
غفاری آشتیانی، پیمان و زنجیردار، مجید و دیگران (1391)، بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانکهای شهرستان اراک، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 16
فارسیجانی، حسن (1386)، کلاس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، تهران
کریمی، زهرا (1391)، رضایت مشتری، مشاوره برندینگ، بازاریابی و ارتباطات یکپارچه برند، WWW.BANIK.IR
محمدزاده، حسن و دیگران (1389)، بررسی عوامل موثر بر قصد به کارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت در گروه شرکت های همکاران سیستم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بررسی های بازرگانی، شماره 42
محمودی میمند،محمد و فروزنده دهکردی، لطف اله و دیگران (1388)، الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم
مولوی، زهرا و اسکندری، مهرزاد (1391)، تبیین نیاز به کیفیت بالای خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 120، ص 32
مژدهی،ناهید ومهربان،امیررضاودیگران(1386)،معماریمدلهایکسبوکارالکترونیکیدرتجارتالکترونیکی،همایشملیتجارتالکترونیکی،تهران،آذرماه 1386
معاذینژاد،مهوش،پایاننامهکارشناسیارشد ” بررسیرابطهبینمدیریتریسکعملیاتیوبهینهسازیوعملکردمدیراندربانکرفاهشهرکرمانشاه”، 1388-1387