انواع سازمان ازنظر توجه به یادگیری وعمل

انواع سازمان ازنظر توجه به یادگیری وعمل

می‌توان انواع سازمانها را ازنظرتوجه به یادگیری و عمل به چهارگروه کلی طبقه‌بندی نمود که هر یک نماینده‌ی گروهی ازسازمانها هستند و کم و بیش از ویژگیهای مشابهی برخوردارهستند.

این سازمانها را می‌توان به چهارگروه کلی طبقه‌بندی کرد که عبارت است از:

١- سازمانهای زوال یابنده: دراین سازمانها نه بریادگیری تاکید می‌شود نه برعمل. چنین سازمان هایی تنها به آن دلیل وجود دارند که به طورسنتی و صرفاً ازروی عادت سالانه بودجه دریافت می‌کنند وهیچ‌گونه نظارت وکنترل موثربرای آنها اعمال نمی شود ومعمولاً با دو خطرعمده مواجه هستند:

الف- خطربروزبحرانهای اقتصادی و مالی.

ب- خطرناشی ازبروزمدیران بصیر، واقع‌نگر و نوآور درسطوح بالای تصمیم‌گیری. تحت این شرایط معمولاً یا سازمان‌ها منحل می‌شوند و یا کوچک و محدود می‌شوند. (حیدری تفرشی و همکاران، ١٣٨١، ص٢٣٧)

٢- سازمان عملگرا: حاصل اندیشه و نگرش محدود و کوتاه بین است. شعار همیشگی اینگونه سازمان‌ها کار و تلاش بیشتراست و با تلاش مضاعف سعی می‌کنند خلاء دانش و بصیرت را پربنمایند. درحقیقت به قدری مشغول کارند که فرصتی برای تفکروتحول ندارند.

٣- سازمان تشریفاتی: اینگونه سازمان‌ها بیشتر اهل حرفند تا عمل. معمولاً هیچ دانش و پیشرفت جدیدی نیست که از آن بی خبرباشند. علی‌رغم تمامی شعارهای زیبا و بسیارپیچیده، درمقام عمل و حل مشکلات ناکارآمد وغیراثربخش هستند. دیدگاه حاکم براین سازمانها، یادگیری برای یادگیری است وازنظربودجه ومنابع به سازمان زوال یابنده شباهت دارند.

۴- سازمان یادگیرنده: اینگونه‌ی سازمان برآیندی ازعلم و عمل است. سازمان یادگیرنده از امر آموزش و یادگیری نه مانند سازمان عملگرا مغفول مانده و نه مانند  سازمان تشریفاتی هدف قرارمی‌گیرد. سازمان یادگیرنده، یادگیری را برای بهسازی وبالندگی می‌خواهد. درسازمان یادگیرنده جایی برای عمل بی علم یا علم بی عمل نیست. طبقه بندی انواع سازمان درجدول ٢-١١ نشان داده شده است.