انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون

انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون

در گذشته تصور می شد ، رژیم شبانه روزی بسته تنها روش مناسب برای موسسات تربیتی اطفال است ولی تجربیات بعدی ، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که موسسات تربیتی آزاد و نیمه آزاد نیز در مورد بسیاری از نوجوانان اثری مفید دارد
اولین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و تربیت مجرمین جوان که در سال 1955 در ژنو تشکیل شد ، سایر موسسات تربیتی را نیز برای نگهداری نوجوانان معرض قانون در نظر گرفت و موسسات تربیتی آزاد را به عنوان یکی از بهترین روش های فردی کردن تدابیر تربیتی و سازگاری اجتماعی معرفی کرد ( 2 )
به طور کلی موسسات نوجوانان شامل انواع زیر است

2 – 7 – 1 محیط نگهداری بسته

محیطی محصور است که با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل می باشد
در این نوع محیط نگهداری مددجویان شب ها در خوابگاه های اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه های آموزشی ، فنی حرفه ای و تفریحی استفاده می نمایند و در کارگاه های داخل محیط به کار گمارده می شوند و مددجو حق خروج از آن را ندارد ( 2 ) و (59 )

2 – 7 – 2 محیط نگهداری نیمه باز

محیطی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب می باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مامور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار مجددا به آسایشگاه های خود بازگردانده می شوند( 59) 

2 – 7 – 3 محیط نگهداری باز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   چه عواملی بر کیفیت رانندگی افراد تاثیر میگذارد؟

محیطی است بدون حفاظت و مامور مراقب که مددجو ( زندانی ) مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت می گذراند و حق خروج از آن را نداشته و شب ها را در نزدیک ترین آسایشگاهی که به همین منظور ترتیب داده شده است ، استراحت می کنند ( 59) 

در موسسات باز و نیمه باز کودکان و نوجوانان برای رفتن به محل کار آموزی و یا درسی به طور محدود آزادی داشته و در ساعات معین به موسسه باز می گردند ( 2 ) 
در ایران کلیه ی موسساتی که برای نگهداری اطفال بزهکار درنظر گرفته شده است ، از نوع موسسات بسته می باشد