تشابه وتفاوت عدالت توزیعی و عدالت رویه ای

تشابه وتفاوت عدالت توزیعی و عدالت رویه ای:

 الف- تشابه:

یک تحلیل کلان که توسط(لیند و لیزاک،1985) صورت پذیرفته ، رابطه توده ای62% را میان دو ساخت نشان می دهد. ، یعنی افراد استنتاج هایی را درباره وجود عدالت رویه ای براساس عدالت توزیعی و برعکس صورت می دهد. از این رو گفته می شود که این دو بیش از آن چه تصور می شود ، به هم شباهت دارند.(رضائیان ،1386). اما رابینز و همکاران (2003) که به بررسی روابط درون و بین عدالتی پرداخته اند ، دریافته اند که به مرور زمان ، ادراکات عدالت رویه ای بر ادراکات عدالت توزیعی و نه بالعکس اثر می نهد. بنابراین ادراکات عدالت رویه ای کارکنان به شکل مثبت تعیین کننده ادراکات عدالت توزیعی آنان می باشد.

 

 ب- تفاوت:

1-عدالت توزیعی پیشنهاد می کند که خشنودی یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای فرآیند ( گام های رسیدن به تصمیم ) است.

2-عدالت توزیعی به اهداف مربوط می شود وعدالت رویه ای به وسیله ها (کیم و همکاران، 267:2006).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صنعت بیمه