حاکمیت شرکتی و شفافیت و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
3-3-2-اهداف فرعی
سنجش رابطه میان نسبت مدیران موظف به غیر موظف با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
سنجش رابطه میان سهامدارن نهادی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
سنجش رابطه میان اتکاء بر بدهی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
سنجش رابطه میان عدم نفوذ مدیرعامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
سنجش رابطه میان اندازه هیات مدیره با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
سنجش رابطه میان تمرکز مالکیت با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
3-4- قلمرو تحقیق
3-4-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه ارتباط میان اجرای اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت مالیات گزارش شده شرکتها می باشد.
3-4-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر عبارت است از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3-4-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر ، نیمه اول سال 1393 می باشد.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی استفاده شده است. همچنین داده های مورد نظر از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب و با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی آن ها و همچنین مراجعه به اطلاعات بورس اوراق بهادار و سازمان مدیریت صنعتی ، اطلاعات سایت کدال و نیز با استفاده از نرم افزارهای رهاوردنوین و تدبیر انجام شده است.
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر تحقیق با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شده است؛ بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، شاخصهای آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیتهای مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می سازند.
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای مالی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال1386 تا پایان سال 1391 می باشد. تعداد نمونه مورد مطالعه در این تحقیق که در مجموع 49 شرکت بوده است، با استفاده از روش غربال ‌گیری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب گردیده است:
اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه وجود داشته باشد.
پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد
. شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
هر یک از شرکتهای مورد مطالعه سابقه عضویت در بورس برای مدت یک سال قبل از آغاز دوره تحقیق را داشته باشند.
ساختار مالکیت شرکتهای مورد مطالعه برای تمام سالهای مورد مطالعه در دسترس باشد.
3-7- روش انجام کار