رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی و مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه

گارسیا ولارا و دیگران (2009)
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیات‌مدیره و محافظه‌کاری
نظام راهبری‌شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه‌کاری برای هشدار به ذی‌نفعان جهت بررسی علل موضوع دارد
چی و وانگ (2010)
بررسی رابطه بین عدم‌تقارن ‌اطلاعاتی و محافظه‌کاری
درجه محافظه‌کاری‌حسابداری در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و شواهدی از این‌که حسابداری محافظه‌کارانه رابطه مثبت با سطح و میزان تغییر در عدم‌تقارن‌ اطلاعاتی دارد یافتند.
آرتیناچ و کلارکسن (2010)
بررسی تاثیر محافظه‌کاری و افشا به صورت انفرادی‌وجمعی برهزینه‌ سرمایه
رابطه‌ی معکوس بین محافظه‌کاری و هزینه‌سرمایه وجود دارد، اما این موضوع در محیط‌هایی با محافظه‌کاری بالا، کاهش می‌یابد که با وجود فاصله گرفتن تدوین‌کنندگان از این اصل، محافظه‌کاری نقش مثبتی بر اصول ‌حسابداری دارد
رامالینگه‌گودا و یانگ‌یو(2011)
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و میزان محافظه‌کاری‌حسابداری
رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری وجود دارد. هم‌چنین نشان دادند این رابطه برای شرکت‌های با رشد‌بیشتر و تقارن‌اطلاعاتی بالاتر، بیشتر است
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3ـ1ـ مقدمه
انتخاب و گزینش روش مناسب در تحقیق‌های علمی بستگی به موضوع تحقیق و اهداف و ماهیت آن دارد. پژوهشگر به منظور پاسخ‌گویی به مسئله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژی و یک استراتژی کلی است تا به کمک اطلاعات و داده‌ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مساله را پاسخ دهد.
اگر اطلاعات را از مهم‌ترین لوازم تصمیم‌گیری به شمار آوریم، علم آمار که به پردازش داده‌ها و تبدیل آن‌ها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اتخاذ تصمیم را فراهم می‌کند، یکی از مهم‌ترین علوم محسوب خواهد شد (کاکاوندی،1392).
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع‌تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه‌اول قرن بیستم داشته‌اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل‌تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به‌کار‌گیری روش‌های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش‌‌های دقیق تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف‌ها و موضوع تحقیق دارد. بنابر‌این هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت موضوع تحقیق و هدف آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می‌کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه عوامل بر‌اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (اکبری،1390) .
در فصل اول ضمن معرفی دو پدیده محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در ادبیات مالی، شواهد تجربی موجود، فرضیه‌ها و تئوری‌های تبیین‌کننده این دو پدیده مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین در فصل دوم مطالعه‌های تجربی داخلی و خارجی انجام شده در زمینه‌های مربوط به رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی و به ویژه موضوع این تحقیق، بررسی گردید.
در این فصل بر مبنای استدلال‌های قیاسی حاصل از تئوری‌ها و فرضیه‌های عنوان شده در فصل‌های قبل، فرضیه‌ها و متغیر‌های تحقیق و روش‌های آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود، سپس جامعه آماری روش گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، مدل و متغیر‌های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، ابهام حاصله از مساله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
3-2- جامعه آماری