راهبردهای رفتاری و دیدگاه اقتضایی

دانلود پایان نامه
سازشی؛
تطبیقی؛
رویارویی؛
کنترل فرآیند.
وینگارت و همکارانش(1990) دو نوع الگوی ترکیبی شناسایی کرده اند:
الگوی پاسخ گویی به مثل یا عمل متقابل که به طرف مقابل با رفتار مشابه پاسخ می دهد.
الگوی مکمل که با رفتاری مخالف پاسخ می دهد.
با به کارگیری دیدگاه پیچیده یا مرکب ، اثربخشی رفتارهای مقابله به مثل یا مکمل بستگی به موقعیت ، محیط خرد ، تعداد پدیده های تعارض و نوع تعارض دارد. دیدگاه ترتیبی ممکن است خودش پیچیده باشد و هم به موقعیت فعلی و هم به رفتارهای گوناگون در طی تعامل وابسته باشد.
تأثیر ناشناخته دیدگاه پیچیده در نظریه ی تعارض این است که هر پدیده تعارض ، که می تواند واحد و منحصر به فرد باشد ، ترکیبی از نسبت های گوناگون هر یک از انواع تعارض عاطفی ، شناختی و فرآیندی است. تأثیر آن ، بر دیدگاه راهبرد مدیریت تعارض و انتخاب مناسب ترین رفتار ، بسیار گسترده است. بنابراین ، با توجه به بحث ارائه شده ، دیدگاه جدیدی لازم است که در آن تعارض و پاسخ به تعارض پدیده ای پویا و متغیر در طی زمان در نظر گرفته شود ؛ نیز این موضوع را مد نظر قرار دهد که هر پدیده ی تعارض ترکیب منحصر به فردی دارد که نیازمند دیدگاهی خاص اما سازگار است تا بهترین نتیجه به دست آید. این ممکن است منجر به این شود که مدیر، در طی پدیده تعارض رفتار خود را تغییر دهد یا در واقع مدیر رفتارهای گوناگونی را برای تعداد پدیده هایی برگزیند که به طور همزمان رخ می دهند.
2-3-5-2-دیدگاه اقتضایی ترتیبی
دیدگاه اقتضایی ترتیبی ، برای تعارض درون سازمانی و بین فردی ، انتخاب الگوی چایگزین را پیشنهاد می کند که در آن تعارض دارای ماهیت و ترکیب متغیر است ؛ شیوه ای که در ان امکان مدیدریت تعارض های مداوم هست این است که پیامد و نتیجه هر پدیده ی تعارض و ماهیت تعارض های بعدی و متعاقب نیز مشخص شود. شکل شماره (1) تصویری از الگوی پست مدرن را که پاندی (1992) ارائه کرد نشان می دهد و مبنایی برای تحقیق و بررسی تعارض های درون سازمانی و بین فردی پیچیده ی چندگانه ی همزمان ارائه می کند. این تصویرسازی مفهومی تعارض در سازمان نمایشی سه بعدی از تعارض پارادایمی است که تعارض را ویژگی ذاتی و درئنی زندگی سازمانی می داند و نشان می دهد که در هر نقطه از زمان ، تجربه ی چند پدیدهی تعارض ممکن است (محورY) ؛ هر یک از این پدیده ها دارای شدت (محورz) و مدت (محورx) هستند. علاوه بر این، هر پدیده ی تعارض ترکیب منحصر به فردی دارد که نسبت های گوناگونی از عناصر شناختی ، عاطفی و فرآیندی را دارا است.
شکل (2-2) تعارض چندگانه همزمان (اسپیکمن و رایالز،2010: 167)
این الگو در نظریه مدیریت تعارض دو تأثیر دارد : نخست ، این که گزینش راهبردهای رفتاری در مدیریت این تعارض ها بسیار ترکیبی است و چند عامل و چند عامل مؤثر بر آن ها تأثیر می گذارد ؛ دوم این که این الگو نظریه ی مدیریت تعارض را فراتر از دیدگاه دو بعدی می برد و در این الگو ، مدیری که با این تعارض های چندگانه هم زمان مواجه است نیاز دارد تا تأثیرهای احتمالی راهبرد برگزیده خود را همراه با محیط خرد متغیری که در آن فعالیت می کند بررسی کند.
با استفاده از این الگوی مفهومی سه بعدی تعارض در سازمان ، الگوی اقتضایی ترتیبی برای مدیریت
تعارض های بین فردی در سازمان ارائه می کند (شکل شماره 2).
شکل (2-3) الگوی اقتضایی – ترتیبی برای مدیریت تعارض درون سازمانی و بین فردی
(اسپیکمن و رایالز،2010: 168)
عناصر اصلی چارچوب این الگو در شکل شماره (2) همه ابعاد تعارض و مدیریت آن را بررسی می کند:
ویژگی های پدیده تعارض ، نوع و ترکیب هر پدیده تعارض
ویژگی های رابطه ای
ویژگی های افراد درگیر آن
رفتارهای مدیریت تعارض