ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه

مرادزاده فرد و همکاران
1391
بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود،
نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه¬ی منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیات مدیره و مدیریت سود رابطه¬ی مستقیم وجود دارد.
احمدپور و منتظری
1390
نوع مدیریت سود و تاثیر اندازه¬ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
نتایج بدست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد.
اندازهی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تاثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهامداران نهادی و کیفیت حسابرسی مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطهی معناداری مشاهده نگردید. همچنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائهی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.
اعتمادی و شفاخیبری
1390
تاثیر جریان های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رابطهی معنادار مستقیمی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد وجود دارد. به عبارتی جریان های نقد آزاد شرکت ها می تواند محرکی برای مدیریت سود تلقی شود همچنین یافت شد که شرکت هایی که دارای کمیتهی حسابرسی هستند مدیریت سود بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشند و همچنین به بررسی رابطهی کمیتهی حسابرسی و جریان های نقد آزاد و متغیرهای کنترلی پرداخت گردید که رابطهی بین کمیته حسابرسی و جریان های نقد آزاد با مدیریت سود یافت نشد اما جریان های نقد آزاد، اندازهی شرکت و کل اقلام تعهدی رابطهی معنادا مستقیمی وجود دارد.
استا
1390
بررسی ساختار مالکیت بر شیوه مدیریت سود
نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
هاشمی و کمالی
1389
تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود
نتایج نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج در گیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معناداری ندارد. سایر نتایج نشان می دهد جریان نقدی آزاد و رشد شکت عواملی تاثیر گذار در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که بر میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.
مرادزاده فرد و همکاران