قانون مجازات اسلامی و حقوق جزای عمومی

دانلود پایان نامه

34ـ حلی ابی منصور، الحسن ابن یوسف ابن مطهر الاسدی، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام،چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم،1419ق،
35ـ حلی،(محقق) ابی قاسم نجم الدین ابن جعفر الحسن ابن هزلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول،بی جا، لبنان،1988ق.
36ـ حنفی، زین الدین بن نجم، البحر الرائق شرح کنز الدقایق،چاپ اول، دارالمعرفه، لبنان،1428 ق.
37ـ خمینی موسوی، سید روح اله، تحریر الوسیله، بی چا، انتشارات اسلامی. قم ، 1424ق.
38ـ دسوقی مالکی، محمد ابن احمد، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،چاپ دوم، بی جا، لبنان1390ش.
39ـ دمشقی(ابن کثیر)، اسماعیل ابن عمر، تفسیر القرآن العظیم،چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1419. ق.
40ـ ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه،چاپ اول، وجدانی بی تا.
41ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات،چاپ اول، دارالعلم، لبنان و سوریه، 1412ق..
42ـ رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات،چاپ اول، سمت،تهران 1389ش..
43ـ رومی بابرتری، جمال الدین، العنایه شرح الهدایه،چاپ اول،بی جا،بی تا.
44ـ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاهای خانواده، توسط معاونت آموزشی قوه قضاییه، جنگل، 1388 ش.
45ـ زحیلی، وهبه ابن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهبج، چاپ اول، دارالفکر معاصر،لبنان 1418ق.
46ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی،چاپ اول، ققنوس،تهران 1382 ش.
47ـ زمخشری، ابوالقاسم محمود ابن عمر ابن احمد، الکشاف، ، انتشارات بی تا. 1411
48ـ سبزواریی، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، چاپ اول، دارالتنفیه،لبنان، 1430ق،
49ـ سیوانی، کمال الدین محمد عبدالواحد، شرح فتح القدیر،چاپ اول،لبنان، 1419 ق.
50 ـ سیوطی، جلال الدین، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه،چاپ اول، دارالکتب العلمیه،بیروت، 1411 ه.
51ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،چاپ اول، پاژنگ، تهران، 1371 ش.
52ـ شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن عبد الرحمن، مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل،چاپ اول، عالم الکتب،لبنان، 1423 ق.
53ـ شوشتری، سید محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق ، چاپ اول،میزان، تهران، 1429 ق.
54ـ شیبانی، ابو عبدالله محمد بن حسن، الجامع الصغیر فی شرح النافع الکبیر،چاپ اول، عالم الکتاب، لبنان،1406 ق.
55ـ شیرازی، ابی الاسحاق ابراهیم ابن علی ابن یوسف، المهذب فی فقه الامام الشافعی، چاپ اول،دارالعلم، بیروت، 476ق
56ـ صادقی، میر محمد حسین، جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی، چاپ اول، حقوق میزان، تهران 1392 ش.
57ـ صدوق، ابن بابویه ، من لایحضره الفقیه،چاپ دوم، بی جا، لبنان، 1406 ق.
58 ـ ـــــــــــــــــــــــ، فقه الرضا، چاپ اول، ال بیت،لبنان، 1406.ق
59 ـ طباطبائی، علامه محمد حسین، تفسیر المیزان،چاپ اول، بی جا،بی تا