محصولات کشاورزی و تصمیمگیری در

دانلود پایان نامه
فارس
گلستان
خراسان ر
همدان
تهران
آذربایجان ش
خوزستان
مازندران
چهارمحال
زنجان
کردستان
گیلان
اصفهان
سایر استانها
سمنان
خراسان ش
E1
اندازه اقتصادی استانها
نمودار 4-3: نمرات کارایی تصحیح نشده تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS) در مقابل اندازه اقتصادی واحدها
نمودار (4-3) نمرات کارایی تصحیح نشده از اریب با فرض VRS (E1) را نشان میدهد. گرچه در این مطالعه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) به عنوان فرض صحیح پذیرفته شد؛ با این حال هنوز هم بررسی E1 جالب است؛ دلیلاش این است که هنوز هم E1 معیاری از بهرهوری تکنیکی است و حاوی اطلاعات مهمی است. یکی از تفاوتهای مهم E1 و E3 در این است که دو استان تهران و مازندران که به ترتیب اولین و دومین استان به لحاظ بزرگترین اندازه اقتصادی محسوب میشوند؛ در حالت VRS (E1) دارای کارایی یک و به علاوه مازندران مرجع استان یزد است؛ در حالیکه با فرض CRS (E3) نه تنها مرجع نیست بلکه حتی دارای نمره کارایی یک هم نیست. لازم به ذکر است که در دو نمودار مورد بحث به اریب موجود در نمونهگیری توجهی نشده است. تفاوت بین فرمول برنامهریزی خطی برای E1 و E3 در این است که اولی قیدهای را بر وزن ضرایب اعمال می‌کند؛ لذا احتمال اینکه نمرات کاراییE1 تحت تاثیر اریب نمونهگیری قرار گیرند نسبت به E3 بیشتر است. یک توضیح مشکل در این مورد این است که در نمرات کارایی E3 به طور بالقوه همه واحدها مستقل از اندازه با یکدیگر مقایسه میشوند؛ بنابراین این امکان به وجود میآید که هر DMU با تعداد واحدهای بیشتری مقایسه شود.
موقعی که به تفسیر نمودار (4-3) پرداخته میشود؛ دو ویژگی بر تفسیر نتایج غلبه میکند: 1- متوسط نمره کارایی DMUها بالا است (دقیقا 858/0). 2- همه DMUهای که دارای اندازه اقتصادی بزرگ‌اند؛ دارای کارایی 100% هستند.
نمودار4-4: مقادیر چگالی کرنل از نمرات کارایی تکنیکی (E1,E3) و کارایی مقیاس (E4)
در این قسمت نتایج حاصل از تخمین کارایی تکنیکی و مقیاس با هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس ارائه شده است. ابتدا نمرات کارایی اولیه را با استفاده از نهاده و ستاندههای موجود تخمین زده و سپس با به کارگیری الگوریتم خودراهانداز که جزئیات آن در بخش (3-4-1) ارائه شد؛ اریب نمونهگیری موجود در این نمرات را محاسبه و با کم کردن این اریب از نمرات اولیه، نمرات تصحیح شده از اریب به دست آمده است. چگالی کرنل از نمرات کارایی E1، E3 و E4 در نمودار (4-4) نشان داده شده است. همانگونه که از این نمودار مشخص است متوسط نمرات کارایی مقیاس (E4) به طور معنیداری بزرگتر از نمرات کارایی تکنیکی متناظرشان هستند؛ البته به طور همزمان واریانس توزیع نمرات کارایی تکنیکی E1 و E3 بزرگتر از واریانس توزیع کارایی مقیاس است. اگر چه این امکان وجود دارد که متوسط نمرات کارایی تکنیکی و مقیاس برای قارچ خوراکی مخصوصاً در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی رضایتبخش باشد. به خوبی روشن است که فضای قابلتوجهی به ویژه برای توسعه DMU های دارای عملکرد کارایی مقیاس پایینتر وجود دارد. شاید مقایسه واریانس کوچکتر توزیع نمرات کارایی مقیاس با توزیع متناظر نمرات کارایی تکنیکی نشانه‌ای از تعیین و تشخیص اندازه بهینه DMUهای تولیدکننده قارچ خوراکی باشد. یک نکته قابل توجه این است که بیش از 37% DMUها به لحاظ تکنیکی با فرض CRS و بیش از 55% DMU ها با فرض VRS به لحاظ تکنیکی دارای کارایی صد در صد هستند؛ اما این نسبت برای کارایی مقیاس 43% است. تابع کرنل مورد استفاده در اینجا تابع Epanchincov است؛ البته نتایج این تابع مشابه نتایج به دست آمده توسط توابع Uniform, Gaussian, … است و برای تعیین پارامتر پهنای باند از روش سیلورمن استفاده شده است. نکته قابلتوجه در مورد کارایی تکنیکی و مقیاس این است که این دو به ترتیب منعکس کننده فرایند تصمیمگیری درون سازمانی و برنامهریزی مرکزی است(تزکوراس و دیگران، 2010). در اینجا فرایند برنامهریزی مرکزی، فرایند سازماندهی متقابل بین DMU ها است.
جدول 4-2: نتایج کارایی خودراهاندازی شده