مدلهای ارزیابی عملکرد و ارزیابی عملکرد مالی

دانلود پایان نامه
2-15 تعاریف ارائه شده درباره عملکرد سازمانی
تعریف عملکرد از دید نیلی و همکاران(2002): فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارآیی اقدامات گذشته.(رهنورد،1387)
سنجش عملکرد از نگاه مولین(2002): ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان. (رهنورد،1387)
سنجش عملکرد به زعم نانی و همکاران(1990): سنجش عملکرد عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از این که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می شود. (رهنورد،1387)
(کاسیو،1989): عملکرد سازمانی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است (قربانی زاده و دیگران،1391)
سنجش عملکرد از نگاه میکا هالونا و آنتی لونکویست: آنها از سنجش عملکرد به عنوان فرآیندی که برای تعیین و اندازه گیری خصیصه های مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار می روند یاد می کنند.(حسین پور و آذر،1390)
روس و همکاران(2012): در تعریف عملکرد می توان بیان کرد که توانایی سامانه سنجش در دستیابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش است.(روس و همکاران،2012،به نقل از عطافر و همکاران،1392)
کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوّله تعریف می‌کند.(بیک زاد و دیگران،1388)
وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.(روح اله تولایی،2007)
میکا هانولا و آنتی لونکویست سنجش را تخصیص مؤثّر نسبت های عددی به کیفیت های مرتبط بر پایه فرآیندهای تجربی و علمی می دانند.(حسین پور و آذر،1390)
فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان « اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر کار منظّم یا تعهّد شده » تعریف می کند.(عطافر و دیگران،1392)
دربان آستانه و دیگران (1392): عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریتها و وظایف و فعّالیتهای سازمانی و نتایج آنها اطلاق میگردد. ارزیابی به فرآیند پیچیده سنجش، ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق میشود. (عطافر و دیگران،1392)
میرسپاسی (1386): ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوّله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود.(بیک زاد و علیزاده،1388)
2-16 انواع شاخصها و مدلهای ارزیابی عملکرد
مطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است . مهم ترین بحث در رابطه با شاخص های ارزیابی عملکرد، متناسب بودن شاخص ها با اهداف سازمانی، همسو بودن با راهبردهای سازمان، اعتبار در طول زمان و امکان بازخورد سریع و دقیق می باشد.
گاروین(1993) در مطالعات خود شاخص های عملکرد را به تفصیل ارایه نموده است . در این مطالعات 5 معیار پیشنهاد شده است که عبارتند از : کیفیت، هزینه، تحویل به موقع، خدمات و انعطاف. یوان هانگ نیز در تحقیقی که در سال 2001 انجام داد، کسب مزیت رقابتی، تغییر در سهم بازار، تغییر در سود، تغییر در هزینه ، تغییر در درآمد و تغییر در رضایت مندی مشتریان را در زمره ی شاخص های عملکرد به کار گرفته است.(موسی خوانی و همکاران،125:2007،به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)
سازمان ها، نظام های زیادی را برای ارزیابی عملکرد مالی توسعه داده اند؛ اما از دهه ی 1980، صنایع با تغییرات در نواحی غیر مالی مانند کیفیت یا رضایت مشتری تحریک می شدند. در گذشته، شاید سازمان ها اهمیت معیارهای غیر مالی را درک می کردند، اما قادر به ترکیب آنها با گزارش های عملکرد مربوط به سطوح ارشد نبودند؛ چون این معیارها نسبت به معیارهای مالی از شفّافیت کم تری برخوردارند و مدیریت ارشد، در استفاده از آنها مهارت کم تری دارد (رابرت و گاویندراجان،493:2001، به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)
پریتو و النا رویلا (2006) در تحقیق خود، عملکرد مؤسسه را به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم نمودند. هدف اصلی این مطالعه این بود که به صورت تجربی، رابطه ی بین قابلیت یادگیری در سازمان ها را بررسی و عملکرد شرکت را به صورت مالی و غیر مالی ارزیابی کنند . تحقیق آنها رابطه ی مثبتی را بین قابلیت یادگیری و عملکرد غیر مالی و مالی نشان داد (واگنر،312:1994، به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)
به طور کلّی، مدل های مختلف، شاخص های متفاوتی را به منظور سنجش عملکرد با توجّه به نوع وظایف سازمان ها ارایه نموده اند که خلاصه ای از این شاخص ها توسط نگارندگان در جدول 2-7 جمع بندی گردیده است:
جدول 2-7: مدلها و شاخص های مربوط به عملکرد سازمانی (نوع پسند اصیل و دیگران،1392)
عنوان مدل
سال
متغیرهای مربوط به عملکرد
لوپز و دیگران
2005
خلّاقیت و نوآوری؛ نتایج مالی و اقتصادی