مهارت های مدیریتی و داراییهای نامشهود

دانلود پایان نامه

سرمایه زیرساختها
سرمایه فکری
سرمایه نیروی انسانی
سرمایه مشتری و ارتباطات
سرمایه سازمانی
سرمایه نوآوری
سرمایه زیرساختها
شکل 2-3 : الگوی شاخص سرمایه فکری روس و همکاران،1997 (نورعلی زاد و محمدرضایی،1393)
2-4-4 مدل سرمایه فکری استوارت
این مدل در سال 1997 معرفی شده است، استوارت ( 1997 ) طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه نمود. در این طبقه بندی سرمایه انسانی کارکنان یک سازمان است که مهم ترین دارایی یک سازمان است و منظور از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و تمام حق امتیازها و طرح و مارک های تجاری است و منظور از سرمایه مشتری اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان به کار گرفته می شود. این طبقه بندی تا حدودی به طبقه بندی اولیه بوتیس مشابه است.(احمدیان و قربانی،1392)
سرمایه مشتریان
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
داراییهای فکری
سرمایه مشتریان
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
داراییهای فکری
شکل 2-4 : مدل سرمایه فکری استوارت 1997 (حسین پور و آذر، 1390)
2-4-5 مدل تکنولوژی بروکینگ
بروکینگ در سال 1996 الگوی شکل زیر را برای تعیین ارزش سرمایه فکری طرح ریزی کرد. الگوی او از جمله روش های سرمایه فکری مستقیم است.در الگوی بروکر،منظور از داراییهای بازار ،مواردی از قبیل : مارک های تجاری، مشتریان، کانالهای توزیع و همکاری های تجاری است.داراییهای انسان محور شامل آموزش، دانش و شایستگی افراد سازمان است. داراییهای مالکیت معنوی عبارت از حق ثبت اختراع، حق امتیاز، و اسرار تجاری هستند. بالاخره داراییهای زیرساختاری نیز مجموعه ای از فرآیندهای مدیریتی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه ارتباط هاو سیستم مالی هستند. (حسین پور و آذر، 1390)
داراییهای بازار: با توانایی سازمان با توجه به داراییهای نامشهود مربوط به بازار از قبیل علائم تجاری، مشتری ها، کانالهای توزیع، قراردادها و توافق نامه ها از قبیل پروانه دادن و امتیاز برابر می باشد.
دارایی های انسان محور: تخصص جمعی،توانایی خلاقانه و حل مشکل، رهبری، مهارت های مدیریتی و کارآفرینی که بوسیله کارکنان سازمان شکل گرفته هستند.
داراییهای مالکیت معنوی: شامل مکانیسم های قانونی برای حفظ بسیاری از دارایی های شرکت و دارایی های بنیادی از قبیل مهارت، اسرار تجاری، حقوق اثر، حق امتیاز و حقوق طرح متخلف، تجارت و بازارهای خدمات می باشد. (حسین پور و آذر، 1390)
دارایی های بنیادی: با تکنولوژی ها، متدولوژی ها و فرآیندهایی از قبیل فرهنگ شرکت، متدولوژی ها برای ارزیابی خطر، شیوه های مدیریت نیروی فروش ها، ساختار مالی، پایگاه داده های اطلاعات راجع به بازار یا مشتری ها و سیستم های ارتباطات که باعث سازمان می شود، برابر هستند.(حسین پور و آذر، 1390)
سرمایه فکری