موقعیت جغرافیایی و نورآباد ممسنی

دانلود پایان نامه

07/1
185
مناسب
یافتههای تحقیق
نقشه4-11: تعیین مکان بهینه برای توسعه فیزیکی و اسکان جمعیت آتی شهر نورآباد
یافتههای تحقیق
4-3) تناسب مکانگزینی شهر نورآباد در رابطه با مدل اکولوژیکی توسعه شهری
اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیدههای طبیعی در مکانگزینی، حوزه نفوذ، پراکندگی، توسعه فیزیکی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به عنوان یک منفی و بازدارنده عمل میکند. در گذشته در مکانگزینی شهرها بیشتر به مطالعات انسانی و اجتماعی اکتفا میشد ولی امروزه غفلت از مطالعاتی نظیر زمین شناسی، ژِئومورفولوژی، هیدرولوژی و … خسارات هنگفتی را برای شهرها در پی خواهد داشت(نگارش، 1382). در این قسمت، مکانگزینی شهر نورآباد در مقایسه با مدل اکولوژیکی ارزیابی شده است.
با توجه به مدل اکولوژیکی، ارتفاع مناسب برای توسعه شهری در ایران، ارتفاع 1200-400 متر از سطح دریاست. نقشه4-12 نشان دهنده تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل ارتفاع است که حاکی از این است ارتفاع شهر نورآباد مناسب فعالیتهای توسعه شهری و مطابق مدل اکولوژیکی است. بر طبق مدل اکولوژیکی مورد استفاده، شیب مناسب برای توسعه شهری، شیب 6 درجه است. جدول 4-12 نشان میدهد 60/99 درصد از مکان گزینی شهر نورآباد براساس عامل شیب مناسب و تنها 4/ 0 درصد از سطح آن نامناسب میباشد. نقشه 4-13 نشان دهنده تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل شیب است. براساس مدل اکولوژیکی، مناسبترین جهت دامنه برای نواحی نیمه گرمسیری، جهت شرقی است طبق جدول 4-12، 52/96 درصد از شهر نورآباد براساس عامل جهت دامنه مکانگرینی نامناسبی دارد و تنها 57/3 درصد مناسب است. نقشه 4-14 نشان دهنده تناسب مکانگزینی شهر نورآباد با توجه به عامل جهت دامنه است. زمین مناسب برای مکانگزینی و فعالیتهای توسعه شهری براساس مدل اکولوژیکی، ماسه سنگ، روانههای بازالت و رسوبات آبرفتی است. جدول 4-12 نشان میدهد که 82/97 درصد از اراضی که شهر در آن مکانگزینی و توسعه یافته است مناسب و تنها 18/2 درصد نامناسب است. همچنین نقشه4-15تناسب مکان گزینی شهر نورآباد را براساس عامل زمین شناسی نشان می دهد. طبق مدل اکولوژیکی بارش مناسب برای مکانگزینی شهرها 800-500 میلی متر در سال است. نقشه 4-16 نشان میدهد که تناسب مکانگزینی شهر نوراباد براساس عامل بارش مناسب است. براساس همین مدل، دمای مناسب برای توسعه شهری24-18 درجه سانتیگراد است. نقشه 4-17 نشان میدهد که تناسب مکانگزینی شهر نوراباد براساس عامل دما مناسب است.
همچنین براساس مدل اکولوژیکی فاصله مناسب برای مکانگزینی شهر تا مسیل بیش از 50 متر است. جدول 4-12 نشان میدهد که 93/89 درصد از شهر دارای فاصله مناسب تا مسیل و 07/10 از اراضی سطح شهردرصد، فاصله نامناسبی دارند. نقشه 4-18 نشان دهنده تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل فاصله تا مسیل است. براساس مدل اکولوژیکی، خاک مناسب برای مکان گزینی، دارای عمق زیاد و از نظر ساختمان باید نیمه تحول یافته تا تحول یافته با دانه بندی متوسط باشد. جدول 4-12 نشان میدهد که 87/87 درصد از شهر در خاک نامناسب و 13/12 درصد در خاک مناسب مکانگزینی شدهاند. نقشه 4-19 نشان دهنده تناسب مکان گزینی شهر نورآباد براساس عامل خاک است. بر طبق مدل اکولوژیکی، پوشش گیاهی مناسب برای توسعه شهری کمتر از 30 درصد است. جدول 4-12 نشان می دهد که 55/55 درصد از مکان گزینی شهر نورآباد از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی مناسب و 44/45 نامناسب است. نقشه 4-20 نشان دهنده مکانگزینی شهر نورآباد براساس پوشش گیاهی و کاربری میباشد. در مرحله آخر، تمامی لایههای عوامل اکولوژیکی با استفاده از منطق بولین در محیط GIS ترکیب و همپوشانی شده است. همپوشانی کلیه عوامل نشان می دهد که تنها 9 هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل20/1 درصد می باشد، مناسب در رابطه با مدل اکولوژیکی مکان گزینی شده است و 80/98 درصد از سطح شهر نامناسب است.البته نتایج نشان داد که ارتفاع، بارش و دما مناسبترین، شیب، جهت دامنه و خاک نامناسبترین عوامل اکولوژیکی در مکانگزینی شهر نورآباد ممسنی بوده است. نقشه 4-21 نشان دهنده مکانگزینی شهر نورآباد براساس کلیه عوامل اکولوژیکی است
جدول 4-12: مکانگزینی شهر نورآباد در مقایسه با مدل اکولوژیکی توسعه شهری
نامناسب(درصد)
مناسب(درصد)
عوامل اکولوژیکی
60/90
4/9
شیب
52/96
57/3
جهت دامنه
18/2
82/97
زمینشناسی
07/10
93/89