مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مقیاس های اندازه گیری

دانلود پایان نامه
لانگ و لاندهولم(2003) ادعا نمودند که افشا رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهامداران به طور موثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.
هاو و همکاران(2002) در تحقیقی رابطه تاثیر نوع گزارش حسابرس و نوع اخبار را بر زمانبندی افشا مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها نشان می دهد هر دو عامل نوع اخبار و نوع گزارش حسابرس بر زمانبندی افشا شرکت ها تاثیر دارد به طوری که شرکت های دارای اخبار خوب(افزایش سود نسبت به سال قبل) و گزارش مشروط حسابرس نسبت به شرکت های دارای اخبار بد(کاهش سود نسبت به سال قبل) و گزارش مقبول سود و گزارشات مالی خود را با تاخیر بیشتری افشا می کنند.
بوتوسان (1997)در تحقیقی رابطه بین سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی بین شاخص سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های تولیدی وجود دارد.
2-2-4- خلاصه فصل و نتیجه گیری:
در این فصل مبانی نظری تحقیق در دو بخش مبانی نظری حسابرسی و افشا بررسی شد. در بخش مبانی نظری حسابرسی تئوری حسابرسی، هدف تئوری، نیاز به تئوری حسابرسی، وضعیت کنونی تئوری حسابرسی و تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش مبانی نظری افشا تعاریف افشا، اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری، نقش گزارشگری مالی وافشا در بازار سرمایه، کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی، نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری، منطق نظارت برافشا شرکتی (افشااجباری)، روش‌های افشای اطلاعات اجباری، محرک‌ها و انگیزه‌های افشا حسابداری و انگیزه‌های افشا حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت در بخش پیشینه، تحقیقات مرتبط با گزارش حسابرسی، افشاء و تاثیر آنها بر کیفیت گزارش گری مالی و به موقع بودن افشاء مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اکثر این تحقیقات نشان می دهد مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون گزارش حسابرس که به عنوان مهمترین مکانیزم نظارتی مطرح می باشد، موجب افزایش به موقع بودن افشاء و کیفیت گزارشگری مالی می گردد. همچنین این نتایج نشان میدهد افشائ شرکتی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، 1389). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها وماهیت موضوع پژوهش وامکانات اجرایی آن بستگی دارد ،بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی وانجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع واهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر ،هدف ازانتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نمایدچه شیوه و روشی را آغاز کندتا او را هر چه دقیقتر ،آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسش تحقیق درنظر گرفته شده ،یاری نماید.
دراین فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.
3-2- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین میزانتغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهوجود دارد.
3-4- جامعه و نمونه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی، 1382، ص273).
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره زمانی 1387 تا 1391 خواهد بود که روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می باشد:
درقلمرو زمانی پژوهش فعال باشند
قبل از سال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند