نرم افزار مورد استفاده و ابزار گرداوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس، موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش‏های دانشمندانی است که روش‏های علمی را به کار گرفته و پژوهش‏های ارزنده‏ای را انجام داده‏اند. باید توجه داشت آنچه موجب شده تا جوهر علمی رشد یابد شناخت و درک عمیق روش‏ها و شیوه‏هایی است که بشر از آن استفاده نموده تا به هدف نهایی تحقیق که روشن ساختن حقیقت یک موضوع است، دست یابد. پس باید روش مناسبی را انتخاب نموده تا بتوان دقیق‏تر و سریع‏تر و با حداقل خطا به مقصد رسید. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کند چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را هر چه سریعتر در دستیابی به پاسخ‏های پرسش تحقیقی مورد نظر کمک کند. در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‏گیری، ابزار جمع‏آوری داده‏ها و روش تجزیه و تحلیل داده پرداخته شده است.
روش و نوع تحقیق:
پژوهش حاضر با توجه به برخوردش با موضوع مطرح شده نیاز به پاره ای از مطالعات توصیفی دارد که به همین دلیل این پژوهش در زمره پژوهشهای توصیفی قرار می گیرد . همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات میدانی به شمار آورد.
جامعه آماری : جامعه آماری این پژوهش را بخش مسکن در شهرستان بندرعباس تشکیل داده اند.
قلمرو زمانی این پژوهش به سالهای 1370 تا 1392 محدود شده است.
قلمرو موضوعی این پژوهش به تعیین قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن در شهرستان بندرعباس محدود شده است.
روش گردآوری اطلاعات:
در این پژوهش به منظور گرداوری اطلاعات با استفاده از نشریات و مجلات تخصصی و علمی پژوهشی ، کتابهای تخصصی ، سایتهای اینترنتی معتبر ، آمارنامه های موجود در مرکز آمار ایران ، آرشیو اطلاعات در شهرستان بندرعباس و نظایر آن استفاده شده است.
ابزار گرداوری اطلاعات :
ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش عبارتست از :بررسی اسناد و مدارک ـ مصاحبه با کارشناسان خبره داخل ـ مشاهده ـ پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق با استفاده از روش تخمین رگرسیون عوامل موثر بر قیمت مسکن شناسائی شده است. برای این منظور داده های مورد نیاز از سال 1370تا1392 بصورت سری زمانی جمع آوری گردیده است و وسپس معادله مربوط به قیمت مسکن تصریح شده است. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده هاEviewsمیباشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
استفاده از روش های آماری در تجزیه و تحلیل کمی به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد و یکی از مهم ترین بخش های هر تحقیق علمی به حساب می آید. استفاده از روش های آماری به روش و هدف هر تحقیق بستگی دارد. به بیان دیگر استفاده از روش های متفاوت آماری متاثر از نوع ، مقیاس و ماهیت و روش اجرا و گردآوری اطلاعات و هدف آن تحقیق است.
از آنجا که اعداد و ارقام به تنهایی بدون معنی هستند بنابراین برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری مناسب، این داده های بایستی به اعداد و ارقام معنی دار تبدیل شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل و تعبیر درست واقع شوند. در واقع آمار یکی از مهم ترین وسایل مورد نیاز هر تحقیق است که صحت و اعتبار نتایج با آن محک زده می شود. آمار توصیفی شاخص های کشیدگی و پراکندگی متغیرها را بیان می کند و بر اساس این شاخص ها آزمون فرضیه ها انجام می شود. به بیان دیگر آمار توصیفی فقط گروه نمونه را توصیف می کند و با استفاده از آمار استنباطی و بر اساس تئوری احتمالات درباره جامعه آماری قضاوت می گردد. بر همین اساس در این فصل نتایج توصیفی و استنباطی داده های تحقیق گزارش شده و نتایج به دست آمده تحلیل و تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرایند تحقیق از انتخاب مساله تا رسیدن به نتیجه نهایی مورد کنترل قرار می گیرد.