نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

معادل وجوه نقد: عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد باشد.
بازده حقوق صاحبان سهام: حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد.
نرخ بازده داراییها: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.
ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری داراییها بدست می آید..
سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.
نرخ بازده داراییها: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.
ضریب مالکانه شرکت: یکی از نسبت های مالی است که از تقسیم جمع داراییها بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
چرخه تبدیل وجه نقد: چرخه تبدیل وجه نقد، روزهای بین دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط با یک واحد مجزا از عملیات می باشد.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
در این فصل، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است:
بخش اول: مبانی نظری تحقیق ؛ و بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق
1-2-2- بازده حقوق صاحبان سهام

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سیستم اطلاعات جغرافیایی و مناسبات شهر و روستا

این نسبت از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران عادی (سود خالص منهای هر گونه سود متعلق به سهامداران ممتاز) بر جمع حقوق صاحبان سهام عادی بدست می آید و نشان دهنده درصدی از سود است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. بازده حقوق صاحبان سهام معیار مفیدی برای ارزیابی شرکت ها می باشد. اما باید توجه داشت که آن را با توجه به محدودیت ها باید بررسی و تفسیر کرد و هرگز نباید ROE بالا را مناسب دانست (امیر بیگ ،1392، 55).
1-1-2-2- معایب ROE
معایب ROE به عنوان یک معیار عملکرد مالی با سه موضوع مواجه است که عبارتند از: