پایان نامه با کلید واژگان آیا، مراقبتی، بیمارتان، 154

دانلود پایان نامه

د متأهل، 3/51 درصد دارای تحصیلات زیردیپلم بودند. 4/49 درصد واحدهای مورد پژوهش نسبت فرزندی با بیماران داشتند. 8/94 درصد، مراقبت از بیمار دیگری را بر عهده نداشتند و 9/66 درصد مراقبین به بیماری مبتلا نبودند. 7/74 درصد واحدها در شهر ساکن بودند و 7/85 درصد، مسکن شخصی داشتند. از نظر اشتغال، 2/55 درصد مراقبین، خانهدار بودند و 8/68 درصد منبع درآمد خانواده نبودند. متوسط درآمد خانواده در ماه در 8/46 درصد کمتر از 500 هزار تومان بود و87 درصد مراقبین با بیمار زندگی میکردند. 8/94 درصد از واحدهای مورد پژوهش فقط مراقبت از بیمار دیالیزی را بر عهده داشتند. همچنین 9/66درصد از واحدهای مورد پژوهش به هیچ بیماری مبتلا نبودند.

جدول شماره 5: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب شدت فشار مراقبتی
فشار مراقبتی
تعداد
درصد
فشار مراقبتی خفیف و یا بدون فشار (20-0)
1
6/0
فشار مراقبتی متوسط (40-21)
38
7/24
فشار مراقبتی شدید (41?)
115
7/74
جمع
154
100
میانگین نمرات فشارمراقبتی: 75/50 ( از (88-0) نمرهی قابل کسب )
انحراف معیار نمرات فشارمراقبتی : 14
کمترین نمره فشار مراقبتی : 16
بیشترین نمره فشار مراقبتی : 81

یافتههای جدول فوق نشان میدهد میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برابر 75/50 و 14، کمترین نمرهی فشار مراقبتی 16 و بیشترین نمرهی فشار مراقبتی 81 بود و 7/74 درصد از نمونه های مورد پژوهش تحت فشار مراقبتی شدید بودند.

نمودار شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب شدت فشار مراقبتی

براساس یافتههای جدول 4 و نمودار شمارهی 1، 6/0 درصد از واحدهای مورد پژوهش دارای فشار مراقبتی خفیف و یا بدون فشار بودند، در حالی که 7/74 درصد از نمونه های مورد پژوهش تحت فشار مراقبتی شدید در زمینههای فشارهای شخصی، اجتماعی، عاطفی و اقتصادی بودند.

جدول شماره6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتی
شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضی وقتها
بارها
همیشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
آیا احساس می کنید که بیمارتان بیشتر از نیازهایش از شما تقاضا دارد؟
27

5/17
30
5/19
36
4/23
15
7/9
46
9/29
154
100
2
آیا احساس می کنید که بعلت وقتی که برای بیمارتان صرف می کنید، برای خودتان وقتی ندارید؟
8
2/5
11
1/7
37
24
34
1/22
64
6/41
154
100
3
آیا مراقبت همزمان از بیمارتان وهمچنین رسیدگی به خانواده خود و شغلتان شما را بیش از اندازه تحت فشار قرار داده است ؟
8
2/5
3
9/1
34
1/22
34
1/22
75
7/48
154
100

ادامه جدول شماره6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتی

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضی وقتها
بارها
همیشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
4
آیا از رفتارهای بیمارتان احساس سرافکندگی می کنید؟
74
1/48
32
8/20
29
8/18
12
8/7
7
5/4
154
100
5
آیا درکنار بیمارتان بودن شما را عصبانی می کند؟
50
5/32
19
3/12
43
9/27
20
13
22
3/14
154
100
6
آیا شما احساس می کنید که رابطه اخیر شما با بیمارتان بر رابطه شما با سایر بستگان یا دوستان شما اثر منفی گذاشته است؟
33
4/21
13
5/8
27
5/17
23
9/14
58
7/37
154
100
7
آیا فکر کردن به آینده بیمارتان و سرانجام بیماری او شما را می ترساند؟
6
9/3
3
9/1
5
3/3
5
2/3
135
7/87
154
100
8
آیا احساس می کنید که بیمارتان به شما وابسته است؟

0/0
1
6/0
17
11
17
11
119
4/77
154
100
9
آیا در کنار بیمارتان بودن شما را بیش از اندازه خسته می کند؟
21
6/13
16
4/10
51
2/33
31
1/20
35
7/22
154
100

ادامه جدول شماره6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتی

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضی وقتها
بارها
همیشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
10
آیا مراقبت از بیمارتان سلامتی شما را به مخاطره انداخته است؟
31
1/20
14
1/9
47
5/30
32
8/20
30
5/19
154
100
11
آیا شما احساس می کنید که به علت مراقبت از بیمارتان، آن حریم شخصی که می خواهید را ندارید؟
42
3/27
31
1/20
28
2/18
22
3/14
31
1/20
154
100
12
آیا احساس می کنید که به علت مراقبت از بیمارتان، به زندگی اجتماعی تان آسیب و لطمه وارد شده است؟
18
7/11
18
7/11
35
7/22
34
1/22
49
8/31
154
100
13
آیا به علت مراقبت از بیمارتان، احساس مناسبی (تمایل) نسبت به دعوت دوستانتان به منزل ندارید؟
40
0/26
12
8/7
24
6/15
36
4/23
42
2/27
154
100

ادامه جدول شماره6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبا
رات ابزار فشار مراقبتی

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضی وقتها
بارها
همیشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
14
آیا بیمارتان احساس می کند تنها کسی که می تواند از او مراقبت کند شما هستید؟
7
5/4
6
9/3
21
6/13
28
2/18
92
8/59
154
100
15
آیا شما احساس می کنید که برای مراقبت همزمان از بیمارتان و همچنین هزینه های خودتان پول کافی ندارید؟
16
4/10
2
3/1
24
6/15
14
1/9
98
6/63
154
100
16
آیا شما احساس می کنید که در آینده ای نزدیک نمی توانید بیش از این از بیمارتان مراقبت کنید؟
45
2/29
22
3/14
48
2/31
22
3/14
17
0/11
154
100
17
آیا احساس می کنید که کنترل زندگی تان را از زمانی که از بیمارتان مراقبت می کنید از دست داده اید؟
39
4/25
21
6/13
49
8/31
27
5/17
18
7/11
154
100
ادامه جدول شماره6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتی

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضی وقتها
بارها
همیشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
18
آیا از دست بیمارتان به سطوح آمده اید به اندازه ای که آرزو دارید می توانستید مراقبت از او را به فرد دیگری واگذار کنید
37
0/24
15
8/9
40
0/26
33
4/21
29
8/18
154
100
19
آیا نسبت به اینکه چه کاری باید برای بیمارتان انجام دهید، مطمئن نیستید؟
33
4/21
44
6/28
42
3/27
21
6/13
14
1/9
154
100
20
آیا شما احساس می کنید که باید کارهای بیشتری برای بیمارتان انجام دهید؟
39
3/25
30
5/19
41
6/26
20
0/13
24
6/15
154
100
21
آیا شما احساس می کنید که می توانستید ازبیمارتان به شکل بهتری مراقبت کنید؟
79
3/51
23
9/14
33
5/21
15
7/9
4
6/2
154
100
22
در مجموع، به چه میزان خودتان را به علت مراقبت از فرد بیمار تحت فشار میبینید؟
2
3/1
2
3/1
26
9/16
45
2/29
79
3/51
154
100

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تری گلیسرید، استان کردستان، بهبود عملکرد، میانگین دما

با توجه به اطلاعات جدول شماره6 و دسته بندی ](0=هرگز،بندرت،بعضی وقتها) (1=بارها و همیشه)[و تست value در آزمون Binomialبرابر با 50 درصد، سوالات شماره 2،3،7،8،14،15 و 22 سوالاتی هستند که از لحاظ احساسی واحدهای مورد پژوهش را تحت فشار قرار داده اند.

جدول شماره 7: مقایسه توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود و عدم وجود فشار مراقبتی به تفکیک عبارات پرسشنامه
شماره سوالات

سوالات
عدم وجود فشار=0
وجود فشار=1

P value

هرگز-بندرت-بعضی وقتها
بارها-همیشه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
آیا احساس می کنید که بیمارتان بیشتر از نیازهایش از شما تقاضا دارد؟
93
4/60
61
6/39
012/0
2
آیا احساس می کنید که بعلت وقتی که برای بیمارتان صرف می کنید، برای خودتان وقتی ندارید؟
56
3/36
98
7/63
001/0
3
آیا مراقبت همزمان از بیمارتان وهمچنین رسیدگی به خانواده خود و شغلتان شما را بیش از اندازه تحت فشار قرار داده است ؟
45
2/29
109
8/70
0001/0
4
آیا از رفتارهای بیمارتان احساس سرافکندگی می کنید؟
135
7/87
19
3/12
001/0
5
آیا درکنار بیمارتان بودن شما را عصبانی می کند؟
112
7/72
42
3/27
001/0
6
آیا شما احساس می کنید که رابطه اخیر شما با بیمارتان بر رابطه شما با سایر بستگان یا دوستان شما اثر منفی گذاشته است؟
73
4/47
81
6/52
573/0
7
آیا فکر کردن به آینده بیمارتان و سرانجام بیماری او شما را می ترساند؟
14
1/9
140
9/90
001/0
8
آیا احساس می کنید که بیمارتان به شما وابسته است؟
18
6/11
136
4/88
001/0
9
آیا در کنار بیمارتان بودن شما را بیش از اندازه خسته می کند؟
88
2/57
66
8/42
090/0
10
آیا مراقبت از بیمارتان سلامتی شما را به مخاطره انداخته است؟
92
7/59
62
3/40
019/0
11
آیا شما احساس می کنید که به علت مراقبت از بیمارتان، آن حریم شخصی که می خواهید را ندارید؟
101
6/65
53
4/34
001/0
12
آیا احساس می کنید که به علت مراقبت از بیمارتان، به زندگی اجتماعی تان آسیب و لطمه وارد شده است؟
71
1/46
83
9/53
375/0

ادامه جدول شماره 7: مقایسه توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود و عدم وجود فشار مراقبتی به تفکیک عبارات پرسشنامه
شماره سوالات

سوالات
عدم وجود فشار=0
وجود فشار=1

P value

هرگز-بندرت-بعضی وقتها
بارها-همیشه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

13
آیا به علت مراقبت از بیمارتان، احساس مناسبی (تمایل) نسبت به دعوت دوستانتان به منزل ندارید؟
76
4/49
78
6/50
936/0
14
آیا بیمارتان احساس می کند تنها کسی که می تواند از او مراقبت کند شما هستید؟
34
22
120
78
001/0
15
آیا شما احساس می کنید که برای مراقبت همزمان از بیمارتان و همچنین هزینه های خودتان پول کافی ندارید؟
42
3/27
112
7/72
001/0
16
آیا شما احساس می کنید که در آینده ای نزدیک نمی توانید بیش از این از
بیمارتان مراقبت کنید؟
115
7/74
39
3/25
001/0
17
آیا احساس می کنید که کنترل زندگی تان را از زمانی که از بیمارتان مراقبت می کنید از دست داده اید؟
109
8/70
45
2/29
001/0
18
آیا از دست بیمارتان به سطوح آمده اید به اندازه ای که آرزو دارید می توانستید مراقبت از او را به فرد دیگری واگذار کنید؟
92
8/59
62
2/40
019/0
19
آیا نسبت به اینکه چه کاری باید برای بیمارتان انجام دهید، مطمئن نیستید؟
119
3/77
35
7/22
001/0
20
آیا شما احساس می کنید که باید کارهای بیشتری برای بیمارتان انجام دهید؟
110
4/71
44
6/28
001/0
21
آیا شما احساس می کنید که می توانستید ازبیمارتان به شکل بهتری مراقبت کنید؟
135
7/87
19
3/12
001/0
22
در مجموع، به چه میزان خودتان را به علت مراقبت از فرد بیمار تحت فشار میبینید؟
30
5/19
124
5/80
001/0

با توجه به اطلاعات جدول شماره 7 و دسته بندی ](0=هرگز،بندرت،بعضی وقتها) (1=بارها و همیشه)[و تست value در آزمون Binomialبرابر با 50 درصد، سوالات شماره 2،3، 7، 8، ،14،15 و 22 سوالاتی هستند که درصد فشار مراقبتی بیشتر از 50 درصد داشتند و از لحاظ آماری معنی دار بودند،بدین گونه که از لحاظ احساسی واحدهای مورد پژوهش را تحت فشار قرار داده اند و سوالات (1،4،5،10، 11،16،17،18، 19،20، 21) درصد فشار مراقبتی کمتر از 50 درصد دارند و از لحاظ آماری معنی دار هستند، بدین گونه که از لحاظ احساسی واحدهای مورد پژوهش را کمتر تحت فشار قرار داده اند.

جدول شماره8 : همبستگی نمره کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی- اجتماعی مراقب
متغیر
تعداد
فشار مراقبتی

ضریب همبستگی(r)
سطح معنیداری
سن مراقب
154
ضریب همبستگی پیرسون
225/0
005/0
مدت مراقبت از بیمار
154
ضریب همبستگی اسپیرمن
211/0
009/0
تعداد افراد خانواده
154
ضریب همبستگی اسپیرمن
077/0-
346/0

براساس یافتههای جدول فوق، فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش با سن مراقب برحسب آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط آماری معنیداری داشت ( 005/0p =) . همچنین، فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش با مدت مراقبت از بیمار برحسب آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط آماری معنی داری داشت (009/0p=). فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش با تعداد افراد خانواده ارتباط معنی دار آماری نشان نداد.

جدول شماره 9: مقایسه میانگین نمره کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب جنس مراقب
جنس
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیارنمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
مرد
42
3/27
09/ 14± 05/52

Independent t- test
480/0P =
زن
112
7/72
01/ 14± 25/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و جنس مراقب با استفاده از آزمون تیمستقل ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره 10: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب تأهل مراقب
تأهل
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
بدون همسر
27
5/17
74/14± 96/42
Independent t- test

001/0 P =
متاهل
127
5/82
33/13± 39/52

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد که بین دو متغیر فشار مراقبتی و تأهل مراقب با استفاده از آزمون تیمستقل ارتباط آماری معنیداری وجود دارد (001/0 P =).
جدول شماره 11: مقایسهی میانگین نمرهی کل فشار مراقبتی واحدهای مورد پژوهش برحسب مراقبت مراقب از بیمار دیگر
مراقبت از بیمار دیگر
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار نمرات فشار مراقبتی
نتیجه و نوع آزمون
بله
8
2/5
58/12± 88/48
Independent t- test

7/0 P =
خیر
146
8/94
12/14± 84/50

جمع
154
100
14± 75/50

جدول فوق نشان داد بین دو متغیر فشار مراقبتی و مراقبت مراقب از بیمار دیگر با استفاده از

دیدگاهتان را بنویسید