اطلاعات، موفقیت

اولین کاری که تو را در تبلیغ نویسی به موفقیت می رساند چیست ؟ کلیدی و مهمترین کار در تبلیغ نویسی، شناخت بازار مخاطب هست، یعنی باید مخاطبینی را که قرار است تبلیغ شما را ببیند بشناسید و... متن کامل