بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی های استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مسئولیت‌های هیئت مدیره (OECD Publishing, 2013).فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : حاکمیت... متن کامل

سیستمهای حاکمیت شرکتی و تغییر شرایط اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ترکیب دو شرط ناقص (ناکامل) بودن و فرصت‌گرایی، قراردادهای ناقص را در معرض تعدیل نسبت به تغییر شرایط اقتصادی قرار می‌دهد و از... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرادزاده فرد و همکاران1391 بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود،نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده... متن کامل

طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرکتی درون سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا (1996)حاکمیت شرکتی عبارت است از رابطۀ بین سهامداران و شرکت ها آنان و روشی که سهامداران به کمک آن... متن کامل