استانداردهای حسابداری و ساختار حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بین درصد سهام مدیران خارجی (معیار استقلال اعضای هیئت‌مدیره) و محافظه‌کاری رابطه مثبت وجود دارد.بین میزان مالکیت... متن کامل

عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و مالکیت سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از دیدگاه AMA رفتار مصرف کننده به عنوان تعامل پویا از تأثیر و شناخت، رقتار محیطی که با آن ها انسان جنبه های تغییر یافته ای از... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و ارتباطات دهان به دهان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آرگان و همکاران (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارتباط دهان به دهان در موجودی ها و مبادلات سهام» به تبیین ابعاد بازاریابی... متن کامل

روش حداقل مربعات تعمیم یافته و عوامل موثر بر ساختار سرمایه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود سهام اعلام شده تقسیم بر تعداد سهام.TURNOVERنسبت مخارج سرمایه ای به داراییهاβ3capital expenditure to assetsمنبع:تحقیق حاضر3-6. آمار توصیفی... متن کامل

تئوری های ساختار سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود... متن کامل