فرایندهای سازمانی و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (Chi-Square= 2.14, df=4, P-Value=0.88, RMSEA=0.00)شکل (4-2): اعداد معنی‌داری ضرایب مدل نهایی اندازه‌گیری متغیر عملکرد شعبنتایج اجرای مدل... متن کامل

افزایش یادگیری نیروی انسانی و فرایند یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2- کنفرانس از طریق پست الکترونیکی1103- کنفرانس ویدئویی1114- مبادله الکترونیک داده ها1125- سایر نظامهای ارتباطات رایانه ایجدول 4-2 :... متن کامل