شرکت‌های پذیرفته شده و هزینه‌های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نوروش، کرمی و وافی‌ثانی(1388)، به بررسی ساز ‌و‌ کارهای نظام راهبری شرکت با هزینه‌های نماینگی پرداختند. یافته‌های ایشان... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و قراردادهای استقراض

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و... متن کامل

عدم وجود خود همبستگی و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 18/0 آماره F 002/0 ضریب تعیین تعدیل شده67/0 P-Value 07/2 آماره دوربین واتسونفرضیه سوم در مورد رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای... متن کامل

شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای سرمایهگذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیه سوم بین ارزش بازار و مالکیت مدیریتی رابطه وجود دارد عدم وجود رابطهنتایج فرضیه اول در مورد رابطه بین ارزش بازار و... متن کامل

بازده حقوق صاحبان سهام و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سالهای 1386 تا 1390را شامل میشود.قلمرو مکانی پژوهش قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای... متن کامل

عدم وجود خود همبستگی و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سطح معناداری آماره t ضریب متغیر علامت اختصاری متغیر23/0 18/1 4207 C مقدار ثابت0001/0 07/4 6111 INST مالکیت نهادی13875/42 آماره F 19/0 ضریب تعیین... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(1388) که روی 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار... متن کامل

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دمستز و ویلالونگا(2001) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر 233 شرکت... متن کامل

ارزش شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آکیموا و اشوودایر (2004) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده اکراینی... متن کامل

شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آیا بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟فرضیههای... متن کامل