عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و مالکیت سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از دیدگاه AMA رفتار مصرف کننده به عنوان تعامل پویا از تأثیر و شناخت، رقتار محیطی که با آن ها انسان جنبه های تغییر یافته ای از... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و ارتباطات دهان به دهان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آرگان و همکاران (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارتباط دهان به دهان در موجودی ها و مبادلات سهام» به تبیین ابعاد بازاریابی... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرادزاده فرد و همکاران1391 بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود،نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-5- ساختار مالکیتواژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،2002).آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که... متن کامل