کیفیت اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مقدار دوربین واتسون 2.11 در این فرضیه میزان ضریب تعیین برابر با 0.78 است که این مقدار نشان میدهد متغیر مستقل توانایی پیش بینی... متن کامل

بازده غیر عادی سهام و کیفیت اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیه 3 اعلان زود هنگام سود برپایداری سود تأثیر مثبت و معنادار دارد. H0 رد میشود اعلان زود هنگام سود برپایداری سود تأثیرمنفی و... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف معیار چولگی کشیدگیاعلان سود زود هنگام 8.3581 10.12 13.1234 8.4675- 18.4094 3.6110 10.8009پایداری سود 0.56 0.52... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و روشهای ناپارامتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پایداری سود 9.8932 0.0091 دادههای متغیر ایستا است پیشبینی سود 10.799 0.008 دادههای متغیر ایستا استهموارسازی سود 13.182 0.0021 دادههای متغیر... متن کامل