معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اهمیت ارزیابی کیفیت سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} «هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی میشود: یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با... متن کامل

معیارهای ارزیابی کیفیت سود و قابلیت اتکای اطلاعات مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف معیار چولگی کشیدگیاعلان سود زود هنگام 8.3581 10.12 13.1234 8.4675- 18.4094 3.6110 10.8009پایداری سود 0.56 0.52... متن کامل

مدیریت کیفیت فراگیر و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کمتر گزارش نمودن زمان (URT) نوع دیگری از رفتار ناکارآمد می‌باشد و به حسابرسانی اشاره دارد که زمان واقعی که صرف یک پروژه یا یک... متن کامل

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و نشانه های فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گل پور چمر کوهی و محمد امینی(1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان... متن کامل

محافظهکاری در گزارشگری مالی و معیار عدم تقارن زمانی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جارینسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جارینسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر... متن کامل