افزایش یادگیری نیروی انسانی و فرایند یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2- کنفرانس از طریق پست الکترونیکی1103- کنفرانس ویدئویی1114- مبادله الکترونیک داده ها1125- سایر نظامهای ارتباطات رایانه ایجدول 4-2 :... متن کامل

رویکرد رفتارگرایی و یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تی ماتسودا هوش سازمانی را مجموع توانایی های ذهنی یک سازمان می داند که ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی است و دارای... متن کامل