Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:استراتژی فراگیری فردی

 استراتژی فراگیری فردی و فراگیری سازمانی استراتژی های پویایی فردی به دنبال نیاز سازمان به منابع انسانی، ضرورت مییابند. نیازهای سازمان به منابع انسانی در…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

کارت امتیازی متوازن بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشكده مديريت هاروارد  انجام شد.نورتون و كاپلان پیشنهاد کردند که مدیران…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه سرمایه فکری/:مدلهای مدیریت سرمایه فکری

مدلهای مدیریت سرمایه فکری : در زمینه مدیریت سرمایه های فکری وطبقه بندی عناصر واجزاء سرمایه فکری تا کنون مدلهای زیادی ارائه  شده است که…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نوآوری محصول:اثرات نوآوری محصول

 اثرات نوآوری محصول بر سازمان نوآوری در سطح شرکت شامل خلق محصولات جدید (نوآوری محصولات ) بکارگیری فرایندهای تولیدی جدید (نوآوری فرایند ) می باشد…

Continue Reading...