صنعت لوازم خانگی ایران و توسعه صادرات غیرنفتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت پذیردست یافته به جایگاه اول تولید در منطقه متوازن در مبادلات خارجیاین چشم انداز... متن کامل

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان و شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از... متن کامل

اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان و مزیت های رقابتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چگونه؟ (ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در رسیدن به این هدفها چیست؟) (مهرمنش وهمکاران،1391). کانون توجه نیز باید... متن کامل