سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تأیید فرضیهاز بین فرضیههای پژوهش، فرضیه اول مربوط به رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی،... متن کامل

اندازه گیری سرمایه انسانی و کارت امتیازی متوازن

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 11- رویکرد ارزش کل نگر 12- درجه بندی سرمایه فکری13- اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری14- نقشه دارایی های راهبردیروش کارت امتیازی... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از منظر گریگوریو و اسکرات (2007) به کارگیری حسابداری تعهدی، زمینه را برای اعمال محافظهکاری فراهم میآورد. برای مثال، کاربرد... متن کامل

مدیریت سرمایه در گردش و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از نگرانی‌های مدیریت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و مدیریت سرمایه درگردش است، به گونه‌ای که از یک طرف سهم بازار... متن کامل

عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (1992، Smith & Watts)، هر چه این نسبت بزرگتر باشد بیانگر IO کمتر برای شرکت است. هزینههای نمایندگی حساسیت شدیدی نسبت به ظرفیت رشد... متن کامل

ارزش دفتری حقوق صاحبان و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} قلمرو موضوعی، از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد. قلمرو زمانی،... متن کامل

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل و عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-1-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف می توان عملکرد سازمانی را براساس دیدگاه های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد: 1.عملکرد... متن کامل

شبکههای عصبی مصنوعی و ناهمسانی واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج تحقیق مبنی بر بررسی اثر خطا در بخش تست دادهها، نشان داد، با کاهش نرخ خطا و مقدار خطا در دادهها، دقت شبکهی عصبی افزایش... متن کامل

عدم تقارن زمانی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کل سهام شرکت (S)3-7-2- متغیر وابسته متغیر وابسته متغیری است که به منظور تعیین اثر متغیر مستقل مشاهده و اندازه گیری می‌شود متغیر... متن کامل

ارزش بازار شرکت و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اندازه شرکتدر این تحقیق ازQ توبین برای اندازه‌گیری اندازه‌ی شرکت استفاده می‌کنیم:شاخص Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به... متن کامل