استرس یا فشار روانی و نظریه‌های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} رویکردهای نظری به استرس در ذیل نظریه‌های مکاتب گوناگونی به استرس را از نظر می گذرانیم و خواهیم دید که این مکاتب، سازه استرس... متن کامل

دستگاه عصبی خودکار و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیان مسالهاسترس به طیف گستره ای از مشکلات اشاره می کند که تفاوت عمده ای با بافت مشکلات دیگر دارد. زیرا استرس در تمام موارد... متن کامل

عوامل ایجاد استرس و آموزش ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیات فرعیروش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس مرگ و مردن در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 تاثیر می... متن کامل

عملکرد کارکنان و رهبری تحول گرا

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ویژگیهای شغل نیز از جمله عاملهای دیگری هستند که ممکن است منجر به استرس شغلی شوند. این ویژگیها چهار دسته گوناگون را تشکیل می... متن کامل

استرس به عنوان کنشی متقابل و اثربخشی و کارایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای نمونه یکی از وضعیت‌های پراسترس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشارهای زیاد کاری... متن کامل

برنامه های توسعه و مدیریت مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استرسورهایی که در محیط کار با آنها مواجه می شویم توسط خصوصیات ویژه فرد مانند شخصیت، سیستم ارزشی، سلامت، جهت گیری اهداف،... متن کامل

انواع عدالت سازمانی و طبقه بندی اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل 2 – 1 مفاهیم مرتبط با رفتار سازمانی 53 شکل 2 – 2 انواع عدالت سازمانی 55 چکیدهامروزه استرس در ارتباط با رفتار سازمانی... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و جمعیت هلال احمر

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مفهوم رفتار سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف،... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و جمعیت هلال احمر

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تعیین و شناخت ارتباط بین استرس شغلی و کاهش حس نوع دوستی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی) تعیین و شناخت ارتباط بین... متن کامل

پیامدهای استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} – نبوداعتقادی راسخ وباوری محکم دربرخی مدیران وکارکنان سازمان نسبت به امرتحقیق وپژوهش وعدم درک اهمیت فعالیتهای... متن کامل