برنامه های توسعه و فعالیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ” ابتدا باید بررسی کرد که چه نظمی بایستی رعایت شود و چه مقدماتی فراهم آید تا به مرحله صنعتی شدن نائل گردیم. منابع سرمایه... متن کامل

کارت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها نیز به طور تجربی در کشورهای زیادی از جمله آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و ….... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و شرکت های نرم افزاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است .این ارزش از طریق... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} DOIt-1 = متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد، مقدار یک را به خود... متن کامل

مدیریت سرمایه در گردش و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از نگرانی‌های مدیریت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و مدیریت سرمایه درگردش است، به گونه‌ای که از یک طرف سهم بازار... متن کامل

ارزش دفتری حقوق صاحبان و رگرسیون خطی چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نخست، نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. دوم، انتخاب بر اساس وجود اطلاعات برای دوره... متن کامل

ساختار سرمایه شرکت و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره نسبتی است از :Chairman یک متغیر Duammy است:1 = اگر غیر موظف باشد 0 = اگر موظف باشد ترکیب کمیته حسابرسی... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ایراد روش MBA در محاسبه IOS : وقتی شرکت دارایی بلندمدت دارد، از آنجائیکه این داراییها بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی است زیاد... متن کامل

مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نظریه جدیدی که در چند سال گذشته چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی پژوهندگان و استادان رشته حسابداری و مدیریت مالی گشوده است،... متن کامل

ارزش دفتری حقوق صاحبان و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} قلمرو موضوعی، از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد. قلمرو زمانی،... متن کامل