اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} داوریهای مربوط به «سود مورد انتظار» (مثل پیشبینی تحلیلگران ـ برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را بعنوان... متن کامل

اعتبارسنجی مدل مایرس و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس و میزان نگهداشت وجه نقد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چمبرز (2010) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به... متن کامل

شرکت‌های پذیرفته شده و قراردادهای استقراض

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و... متن کامل

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دمستز و ویلالونگا(2001) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر 233 شرکت... متن کامل

شرکت های پذیرفته شده و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} به دلیل پراکندگی سهامدارن، آنها دخالت جدی در اداره امور شرکت ندارند و در نتیجه هدف از دستکاری سود، منافع شخصی مدیریت... متن کامل

ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای... متن کامل

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و طبقه بندی مفاهیم مالی رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض میشود که همهی افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی... متن کامل

استانداردهای حسابداری و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چکیدهدر این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که... متن کامل

استقلال هیئت مدیره و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6-1 هیات مدیره هاهیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکتهای امروزی به شمار میروند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول... متن کامل