سازمان تأمین اجتماعی و دارایی های نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 008/0نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود 26/2نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و... متن کامل

کارت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها نیز به طور تجربی در کشورهای زیادی از جمله آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و ….... متن کامل

روش ارزشگذاری جامع و دارایی های نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4) روش ارزشگذاری جامع: روش ارزشگذاری جامع توسط مک فرسون تدوین شد و ارتباط بین اندازه گیری ارزش شرکت، سرمایه فکری و مقادیر پولی... متن کامل

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و تأمین مالی از طریق بدهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دسته‌ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی‌ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرار... متن کامل

ارزش شرکتهای پذیرفته شده و شرکت‌های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ابیلی، خدایار و حسن موفقی. (1391). «مدیریت‌ عملکرد دانشگران‌«، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره... متن کامل

روش ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی عملکرد سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گام بعدی، ترسیم نقشه ارزش‌زایی است. این گام، دو کارکرد اولیه دارد؛ ایجاد اطمینان از این که راهبرد با همه عوامل ارزش سرمایه... متن کامل

شبکه های عصبی مصنوعی و عملکرد مالی شرکت ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} یکی از پیشنهادها به پژوهشگران برای پژوهش های آینده در این راستا در نظر گرفتن دوره زمانی طولانی تر در جهت افزایش قدرت آماری... متن کامل

سرمایه فکری وتنگدستی مالی و شرکت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سپس بخشی از داده ها به کمک نرم افزار تدبیر پرداز و بخشی با استفاده از اطلاعات مالی جمع آوری شده توسط سازمان بورس و اوراق... متن کامل