عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

بازده حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} راجان و زینگالس در سال 1995 یک ضریب منفی را در رگرسیون های اهرم ارائه می کنند ، در حالی که فاما و فرنچ(2002) به ضریب مثبت دست یافته... متن کامل