استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بهطورکلی محدودیتی که اینگونه تحقیقات با آن مواجه هستند عدم دسترسی به اطلاعات شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار است. این... متن کامل

تعاریف مدیریت سود و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} dividend yield value بهتر است.حال رابطه این سه روش با مدیریت سود در شرکتهای ژاپنی سنجیده میشود: : سالt:سود – 2-3-6) مدیریت سودیکی از... متن کامل

اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} داوریهای مربوط به «سود مورد انتظار» (مثل پیشبینی تحلیلگران ـ برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را بعنوان... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس و میزان نگهداشت وجه نقد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چمبرز (2010) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به... متن کامل

استانداردهای حسابداری و شرکت‌های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همان‌طور که در بخش قبل هم مطرح گردید تصمیمات افشا شرکت به وسیله‌ی نگرانی‌ها در مورد از دست رفتن مزیت رقابتی تحت تاثیر قرار... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دمستز و ویلالونگا(2001) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر 233 شرکت... متن کامل

معیار ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مالکیت نهادی سهامداران نهادی در دهه های اخیر یه یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند.به... متن کامل

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری و شرکت های تولید کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} معیارهای مرتبط با خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداریخصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، سبب سودمندی اطلاعات جهت تصمیمگیری میشود. از... متن کامل

استانداردهای حسابداری و انگیزههای مدیریت سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} امید پورحیدری و عباس افلاطونی (1385) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند زمانی که فعالیتهای عملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد... متن کامل