شبکههای عصبی مصنوعی و ناهمسانی واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج تحقیق مبنی بر بررسی اثر خطا در بخش تست دادهها، نشان داد، با کاهش نرخ خطا و مقدار خطا در دادهها، دقت شبکهی عصبی افزایش... متن کامل

اهمیت جریان‌های نقدی و هزینه‌های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهیکی از اصلی‌ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت‌های سهامی عام، تعیین ترکیب بهینه... متن کامل

عدم تقارن زمانی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کل سهام شرکت (S)3-7-2- متغیر وابسته متغیر وابسته متغیری است که به منظور تعیین اثر متغیر مستقل مشاهده و اندازه گیری می‌شود متغیر... متن کامل

ارزش بازار شرکت و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اندازه شرکتدر این تحقیق ازQ توبین برای اندازه‌گیری اندازه‌ی شرکت استفاده می‌کنیم:شاخص Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به... متن کامل

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آن‌ها قلمرو‌ زمانی تحقیق یک دوره 7 ساله از ابتدای سال 1385... متن کامل

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی از این رو رابطه کلی برای نمایش بازده نحقق یافته سهام عادی عبارت است از : (2-1) ... متن کامل

بازار اوراق بهادار و عدم قطعیت اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در حال حاضر، برای توصیف تئوری حسابرسی، منابع اندکی در دست داریم. در مقام مقایسه با مطالب موجود در مورد تئوری حسابداری، منابع... متن کامل

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و روش های ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سودآوری سودآوری، تداوم فعالیت، سنجش عملکرد اقتصادی، ارزش سهام، بازدهی فروش، بازده صاحبان سهام اندازه گیری وضعیت سودآوری،... متن کامل

هزینه حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هزینه سرمایه :هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظار کسانی اشاره می کند که در ساختار تأمین مالی شرکت، مشارکت دارند یعنی... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و تجهیز و تخصیص منابع مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نمودار(4-8)هیستوگرام متغیر بازده غیرعادی انباشته سهام 76نمودار(4-9)هیستوگرام نتایج آزمون JB 79نمودار(4-10)هیستوگرام نتایج آزمون... متن کامل