ارزش افزوده بخش صنعت و هزینه های آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنین اثر هزینه های آموزش اجتماعی و دولتی در رابطه با دستیابی آموزشی نیروی کار بررسی شده است و به این نتیجه رسیده است که... متن کامل

تجزیه و تحلیل رگرسیون و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-4- فرضیه‌های تحقیق:فرضیه های اصلی: الف- ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران اثر دارد ب- علیرغم تفاوت‌های... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس و میزان نگهداشت وجه نقد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چمبرز (2010) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به... متن کامل

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و تأمین مالی از طریق بدهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دسته‌ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی‌ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرار... متن کامل

تأمین مالی از طریق سهام ممتاز و تأمین مالی از طریق سهام عادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دو مشکل بر سر راه محاسبه هزینه خاص سود اندوخته قرار دارد. این دو مشکل از این جهت به وجود می‎آیند که سود انباشته یکی از منابع... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و تجهیز و تخصیص منابع مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نمودار(4-8)هیستوگرام متغیر بازده غیرعادی انباشته سهام 76نمودار(4-9)هیستوگرام نتایج آزمون JB 79نمودار(4-10)هیستوگرام نتایج آزمون... متن کامل

نارضایتی مشتری و سرمایه در گردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرحله اول) درک انتظارات مشتری: اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده شده است یا خیر. لذا باید... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(1388) که روی 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار... متن کامل

نارضایتی مشتری و سرمایه در گردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3) بقیه مردم: به این مشتریان باید حداقل سقف خدمات ارائه شود.مرحله سوم) مشخص کردن اهداف خدمت: پس از طى دو مرحله قبل باید اهداف... متن کامل