افزایش یادگیری نیروی انسانی و مدیریت دانش در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کلیات تحقیق مقدمهدر دنیای رقابتی کنونی سازمانها به منظور افزایش رقابت پذیری بدنبال افزایش بهره وری و استفاده مؤثر از منابع... متن کامل

سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تأیید فرضیهاز بین فرضیههای پژوهش، فرضیه اول مربوط به رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی،... متن کامل

سازمان تأمین اجتماعی و دارایی های نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 008/0نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود 26/2نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و... متن کامل

تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حیدرپور و فرج مشایخی (1389) به بررسی نقش حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری مدیران صنعت پرداختند. مدیران تصمیم... متن کامل

سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2- ساختار نظری و مفهومی بنا کنید که در بر گیرنده برقراری روابط زنجیره ای و علی است.3- ساختار و روابط نظری را به جریان اندازید و... متن کامل

کارت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها نیز به طور تجربی در کشورهای زیادی از جمله آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و ….... متن کامل

ابزارهای اندازه گیری و روش ارزش گذاری جامع

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} خطوط راهنمای مریتوم حاصل پروژه مریتوم است که با موضوع اندازه گیری دارایی های نامشهود برای پیشرفت مدیریت نوآوری توسط اتحادیه... متن کامل

روش ارزش افزوده اقتصادی و روش های ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این روشها از مقایسه مستقیم ارزشها با ارزشهای بازار استفاده نمی‌شود، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و دارایی های نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرحله 2 : متوسط دارایی های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید(b)، مرحله 3 : درآمد را بر ارزش دارایی های فیزیکی... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و شرکت های نرم افزاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است .این ارزش از طریق... متن کامل