عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(1388) که روی 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار... متن کامل

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دمستز و ویلالونگا(2001) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر 233 شرکت... متن کامل

دیدگاه مود یلیانی و میلر و مالیات بر درآمد شرکت ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد. ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این تحقیق رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383... متن کامل

عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی و روشهای آماری مورد استفاده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همه گروهها (به جزء یک گروه ) بعد از روز اعلان به مدت یک ماه بازده غیر عادی داشتند. نرخ بتا برای شرکتهایی که سود سهامشان افزایشی... متن کامل