فرآیندهای سازمانی و محدوده جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3- در پژوهش حاضر اگرچه تأثیرگذاری اهمیت مشتری بر رفتار ناکارآمد معنادار نبود، اما اگر اهمیت و مدیریت روابط با مشتری... متن کامل

رویکرد معادلات ساختاری و سازمان یادگیرنده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} *(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) نتایج آزمون فرضیه‌ها و ضرایب معناداری با توجه به جدول (4-10) نشان می‌دهد که فرضیه‌های اول،... متن کامل

قانون مالیات‌های مستقیم و معیارهای اخلاقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} Shelton, 199918تأثیر اهمیت مشتری بر استقلال حسابرس در پستهای سازمانیدر این پژوهش، اهمیت مشتری بهعنوان نسبتی از کل درآمدهای... متن کامل

مدیریت کیفیت فراگیر و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کمتر گزارش نمودن زمان (URT) نوع دیگری از رفتار ناکارآمد می‌باشد و به حسابرسانی اشاره دارد که زمان واقعی که صرف یک پروژه یا یک... متن کامل

معیارهای اخلاقی و مؤسسات حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استقلال در افکار و عقاید حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعارضات منافع بین شرکا و دیگر اعضای شرکت‌ها نیز می‌تواند... متن کامل

مؤسسات حسابرسی و استقلال حسابرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً ولی با کاربردی جداگانه مورداستفاده قرارمی‌گیرد. اهمیت... متن کامل