رشد و توسعه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا ساختار سرمایه انسانی، که در فصل اول توضیح دادیم، در استان‌های مختلف کشور متفاوت... متن کامل

تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جمعیت استان‌های کشور: اطلاعات مربوط به این متغیر که از سال 1379 الی 1390 موجود می‌باشد از سالنامه آماری کل کشور استخراج شده است.... متن کامل

ارزش افزوده بخش صنعت و هزینه های آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنین اثر هزینه های آموزش اجتماعی و دولتی در رابطه با دستیابی آموزشی نیروی کار بررسی شده است و به این نتیجه رسیده است که... متن کامل

تجزیه و تحلیل رگرسیون و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-4- فرضیه‌های تحقیق:فرضیه های اصلی: الف- ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران اثر دارد ب- علیرغم تفاوت‌های... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را... متن کامل

تأمین مالی از طریق سهام ممتاز و تأمین مالی از طریق سهام عادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دو مشکل بر سر راه محاسبه هزینه خاص سود اندوخته قرار دارد. این دو مشکل از این جهت به وجود می‎آیند که سود انباشته یکی از منابع... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و تجهیز و تخصیص منابع مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نمودار(4-8)هیستوگرام متغیر بازده غیرعادی انباشته سهام 76نمودار(4-9)هیستوگرام نتایج آزمون JB 79نمودار(4-10)هیستوگرام نتایج آزمون... متن کامل

نارضایتی مشتری و سرمایه در گردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرحله اول) درک انتظارات مشتری: اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده شده است یا خیر. لذا باید... متن کامل

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

مدل های حاکمیت شرکتی و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مقدمهبرای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک... متن کامل