راهبردهای شناختی و دانشکده پرستاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این پژوهش بر روی پرستاران انجام گردیده است، بنابراین نمی توان نتایج آن را به دیگر مشاغل تعمیم داد.این پژوهش بر روی پرستاران... متن کامل

امام رضا (ع) و میزان استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این بخش یافته های پژوهش براساس فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از پرداختن به فرضیه های پژوهش ابتدا به این نکته... متن کامل

استرس شغلی در پرستاران و عوامل استرس زا

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} طبیعت کار با سرعت گردباد در حال تغییر است. وقتی الزامات یک کار با توانایی ها، منابع، نیازهای کارمند جور نباشد، نتایج زیان آور... متن کامل

دستگاه عصبی خودکار و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیان مسالهاسترس به طیف گستره ای از مشکلات اشاره می کند که تفاوت عمده ای با بافت مشکلات دیگر دارد. زیرا استرس در تمام موارد... متن کامل

عوامل ایجاد استرس و آموزش ذهن آگاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیات فرعیروش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس مرگ و مردن در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 تاثیر می... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و سبک های رهبری مدیران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سید رضا سید جوادین و همکاران (1387) در پژوهشی به با زاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز... متن کامل

ارزش های اخلاقی سازمان و بهره‌وری نیروی انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} البته وجود خط مشی‌های کاری منعطف، خانوادگی و دوستانه ابزار دیگری است که می‌تواند رفتار را سبب گردد و این گونه خط مشی‌ها... متن کامل

نشانه های رفتاری و نشانه های جسمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-16-1 نشانه های روانی شامل نارضایتی، افسردگی، احساس خستگی مفرط، اضطراب و تنش، ملامت خود، احساس ناکامی و ناامیدی، انزوا،... متن کامل

استرس و راهبردهای مقابله با آن و راهبردهای مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیانزاده سالف، نوری قاسمآبادی ر. (1376). برنامه آموزش کارگاه پیشگیری از ایدز(بخش اول: مشاوره ساخت رفتارهای سالم به منظور... متن کامل

فرسودگی شغلی در مدیران و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} د) پاداشها:پاداشی که برای انجام کار به کارکنان داده میشود نیز عامل بالقوه دیگری است که ممکن است آنها را دستخوش استرس کند. به... متن کامل