نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را... متن کامل

تعاریف مدیریت سود و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} dividend yield value بهتر است.حال رابطه این سه روش با مدیریت سود در شرکتهای ژاپنی سنجیده میشود: : سالt:سود – 2-3-6) مدیریت سودیکی از... متن کامل

هموار سازی سود و عملکرد اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جونز (1991) تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) را بعنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد عقیده حاکم آن است که... متن کامل

استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهشدر این مرحله با توجه به یافته‌های حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی در دو بخش جداگانه به... متن کامل

عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و مالکیت سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از دیدگاه AMA رفتار مصرف کننده به عنوان تعامل پویا از تأثیر و شناخت، رقتار محیطی که با آن ها انسان جنبه های تغییر یافته ای از... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مقدار دوربین واتسون 2.11 در این فرضیه میزان ضریب تعیین برابر با 0.78 است که این مقدار نشان میدهد متغیر مستقل توانایی پیش بینی... متن کامل

جریان های نقدی عملیاتی و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج آزمون فرضیه اول نشاندهنده این است که اعلان سود زودهنگام برهموارسازی سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین پیشنهاد... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف معیار چولگی کشیدگیاعلان سود زود هنگام 8.3581 10.12 13.1234 8.4675- 18.4094 3.6110 10.8009پایداری سود 0.56 0.52... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و روشهای ناپارامتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پایداری سود 9.8932 0.0091 دادههای متغیر ایستا است پیشبینی سود 10.799 0.008 دادههای متغیر ایستا استهموارسازی سود 13.182 0.0021 دادههای متغیر... متن کامل

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری و شرکت های تولید کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} معیارهای مرتبط با خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداریخصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، سبب سودمندی اطلاعات جهت تصمیمگیری میشود. از... متن کامل