آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

در ایران این گونه از استان کرمان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus sp. pr. biggis Marshall, 1944
در ایران این گونه از استان کرمان جمع‌آوری و گزارش شده است. پراکنش این گونه در سطح دنیا ناشناخته است. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus crassus Capiomont, 1874
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین، کرمانشاه، خراسان، خوزستان، مازندران و یزد جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آسیای صغیر و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus curtus Hochhuth, 1851
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در جنوب اروپا، آسیای صغیر و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus darsi Copiomont, 1874
در ایران این گونه از استان‌های قزوین، اصفهان، کرمان، لرستان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. پراکنش این گونه در سطح دنیا ناشناخته است. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus flavescens Germar, 1824
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، اصفهان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آفریقای شمالی، جنوب اروپا و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Carthamus می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus lilipitanus Faust, 1890
در ایران این گونه از استان‌های اصفهان، فارس، گلستان، ایلام، خوزستان، مازندران، تهران و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آسیای میانی، چین و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Arachis می‌باشند (باقری و نصر اصفهانی، 1390؛ لگالو و همکاران، 2010).
Larinus minutus Gyllenhal, 1836
در ایران این گونه از استان‌های آذربایجان شرقی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق غربی پاله‌آرکتیک و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Ficus می‌باشند (لگالو و همکاران، 2010).
Larinus nubeculosus Gyllenhal, 1836
این گونه از ایران جمع‌آوری و گزارش شده است. پراکنش این گونه در سطح دنیا ناشناخته است. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشند.
Larinus ochroleucus Capiomont, 1874
این گونه از ایران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آسیای میانی و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Cousinia می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus sericatus Boheman, 1843
در ایران این گونه از استان‌ خراسان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق آسیای صغیر و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشند.
Larinus sulphuratus Gyllenhal, 1836