آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

در ایران این گونه از استان‌ زنجان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق پاله‌آرکتیک پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Carlina می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus centaurea (Olivieri, 1789)
در ایران این گونه از استان‌‌های اردبیل، آذربایجانشرقی، فارس، کرمانشاه، لرستان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق مدیترانه و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Carthamus، Circium، Centaurea و Peganum می‌باشند (ترمیناسین، 1967؛ لگالو و همکاران، 2010).
Larinus grisescens Gyllenhal, 1836
در سطح دنیا این گونه در مناطق جنوب اروپا، آسیای صغیر و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus jaceae (Fabricius, 1775)
در ایران این گونه از استان‌‌های اردبیل و گیلان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق غربی و مرکزی پاله‌آرکتیک و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Cardus و Centaurea می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus lederi Faust, 1889
در ایران این گونه از استان آذربایجانغربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق جنوب شرقی اروپا، ترکمنستان و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus ovaliformis Capiomont, 1874
در ایران این گونه از استان خوزستان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق جنوب شرقی اروپا، آسیای صغیر و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus rectipilosus Petri, 1907
در ایران این گونه از استان خوزستان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق آسیای میانی پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus scolopax Petri, 1907
در سطح دنیا این گونه در ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی از تیره Asteraceae می‌باشند (لگالو و همکاران، 2010).
Larinus sturnus (Schaller, 1783)
در ایران این گونه از استان‌های قزوین، گیلان، آذربایجان شرقی، همدان، اصفهان، کردستان و مازندران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Centaurea، Carduus و Cirsium می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، گلستان، گیلان، همدان، هرمزگان، مازندران، تهران و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق غربی و مرکزی پاله‌آرکتیک پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Carduus و Cirsium می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus bardus Gyllenhal, 1836
در ایران این گونه از استان‌های گلستان، خراسان، کردستان و لرستان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق غربی و مرکزی پاله‌آرکتیک پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Carduus و Cirsium می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus biggsi Marshall, 1944