آلفای کرونباخ و آلفای کرانباخ

دانلود پایان نامه

3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
روایی در علوم اجتماعی از این امر ناشی می شود که به جز در موارد استثنایی، اندازه گیری در این شاخه از علم، به طور غیر مستقیم صورت می گیرد .در چنین حالتی، پژوهشگر، هیچگاه مطمئن نیست که دقیقا ان چیزی را که می خواهد اندازه گیری می کند یا نه؟ ماهیت واقعی بودن تحقیق شاید در این جا بیش از هر جای دیگر مورد سوال باشد.از آنجایی که این پرسشنامه محقق ساخته است، مقیاس های مقدماتی تهیه شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته و روایی آن توسط اساتید صاحب نظر راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است.
3-5-1 پایایی تحقیق:
اگر وسیله اندازه گیری مورد استفاده از اعتبار کافی برخوردار باشد، موضوع پایایی نقش محوری در مطالعات جامعه شناختی نخواهد داشت.پایایی به عنوان روش معمول ارزیابی یک وسیله اندازه گیری نشان دهنده تورش یا خطایی است که یک وسیله اندازه گیری در مشاهدات مختلف از یک مورد اندازه گیری ممکن است داشته باشد.نشود مقدار پایایی برابر صفر خواهد بود و بر عکس اگر هیچ گونه خطای متغیری نداشته باشد، مقدار پایایی برابر یک خواهد بود.
چون در عمل محاسبه مستقیم مقدار واقعی صفت با وسیله اندازه گیری خاصی مستقل از خطای متغیری که در آن اتفاق می افتد امکان پذیر نیست.بنابراین پارامتر فوق را باید برآورد کرد.سه راه حل اساسی برای برآورد پایایی وسیله اندازه گیری وجود دارد: روش آزمون و آزمون دوباره، تکنیک فرم های موازی و روش نصف به نصف.(قاضی، 76: 21-19)
محاسبه آلفای کرانباخ: ‌ این آماره از صفر تا یک تغییر می کند.هر چه رقم آن بالاتر باشد پایایی مقیاس بیشتر است.حداقل آلفای قابل قبول را 7/0 دانسته اند .اندازه آلفا تحت تاثیر پایایی گویه هاست.علاوه بر آلفا به میزان همبستگی گویه با مقیاس که ضریب همبستگی گویه به مقیاس نامیده می شود نیز توجه می شود.این همبستگی به معنای همخوانی گویه با سایر گویه های مقیاس است.دامنه تغییرات این ضریب بین 0 و 1 است.طبق یک قاعده عمومی در صورتی که کمتر از 3/0 باشد باید گویه مربوطه حذف شود.
پایایی این تحقیق توسط آلفای کرونباخ 802/0 به دست آمده است.
3-6- روش گردآوری اطلاعات
114 کودک مورد بررسی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای، از بین 10 مهد کودک در سطح شهر بندر عباس انتخاب شده اند، این مهد کودک ها از تمامی مناطق شهری می باشند که شامل تمامی فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها است.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های T تک نمونه ای و خی دو تک نمونه ای استفاده شده است.
3-8- محدودیت های تحقیق
این تحقیق اصولاً بایست به روش مشاهده ای صورت می گرفت به طوری که ساعاتی از روز را در طول زمانی معین کودکان را مورد بررسی قرار داده و به اندازه گیری شاخص های اجتماعی می پرداختیم.اما به علت عدم همکاری مهدها در این زمینه قادر به انجام آن نشدیم.
از آنجایی که کودکان خردسال قادر به پر کردن پرسشنامه نیستند ما این پرسشنامه را طوری طراحی کردیم تا والدین قادر باشند با مشاهده ی رفتار کودکان و عوامل تاثیرگذار در روند آموزش جامعه پذیری به آن پاسخ دهند.
در پژوهش حاضر، از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ، پایایی درونی پرسشنامه جامعه پذیری برابر با 80/٠به دست آمده است.
جدول 3-1 جدول پایایی متغیر جامعه پذیری
الفای کرونباخ
تعداد
متغیر
802/0
50
جامعه پذیری