آلودگی های زیست محیطی و تولیدات کشاورزی

دانلود پایان نامه
5-8 : اثر کلونیزاسیون ریشه :
موثر بودن میکروارگانیزم های تلقیحی جهت کمک به رشد گیاه و یا کنترل زیستی به بقاء استقرار وتکثیر آن ها در مکانهای آلودگی بر سطح ریشه بستگی دارد.کلونیزه شدن ریشه توسط موجودات تلقیح شده در دومرحله اتفاق می افتد(ولر1988).فاز اول1- اتصال(باکتری یا قارچ)و انتقال آنها در ناحیه طویل شدن نوک ریشه.فاز 2- میکروارگانیزم،در محل پخش شده و در محدوده نیچ با وجود رقابت با موجودات بومی خاک،تکثیر پیدا کرده و زنده باقی می ماند.درنهایت،سرنوشت میکروارگانیزم تلقیحی،توسط توانایی آنها در رقابت با میکروارگانیزم های بومی تعیین میشود(سیلویا و همکاران2005).
نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-1) نشان داد که تأثیر قارچ بر میزان درصد کلونیزاسیون ریشه در سطح 1% معنی دار شد و تأثیر غلظت های شوری بر میزان درصد کلونیزاسیون معنی دارنبود. و اثرات متقابل (برهمکنش) بین قارچ و شوری نیز در میزان درصد کلونیزاسیون معنی دار نبود(جدول 4-1) .
تنش شوری از عوامل محدود کننده در تولیدات کشاورزی است . تحقیقات قارچ های میکوریزی Glomus Mosseae ، Glomus intraradices و اسید سالیسیلیک (2/0 میلی مولار) بر مقاومت گیاه ریحان سبز نسبت به شوری ناشی از کلریدسدیم (75،150 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش میزان آغشتگی میکوریزی ریشه، افزایش مقدار مالون دآلدیید، سایر آلدییدها م میزان سدیم اندام هوایی و ریشه در گیاه ریحان شد که نشان دهنده آسیب ناشی از تنش شوری و فعال شدن مکانیسم دفاعی در این شرایط است در گیاهان تیمار شده با قارچ های میکوریزی با افزایش غلظت سدیم میزان آغشتگی میکوریزی ریشه در گیاهان تلقیح شده کاهش پیدا کرد که در سطح 1% معنی دار است و نشان دهنده تأثیر منفی شوری بر میزان آغشتگی ریشه بوسیله این 2 قارچ است. نتایج تحقیقات ارمان و همکاران (2011) نشان داد ریشه¬های تلقیح شده با قارچ Glomus intraradices در نخود باعث افزایش معنی داری در کلونیزاسیون ریشه به میزان 8/43 درصد گردید. همچنین آراموگام و همکاران(2010) گزارش کردند کلونیزاسیون ریشه گیاه لوبیا چشم بلبلی فقط در تیمارهای تلقیح با AM و تلقیح دوگانه AM و ریزوبیوم وجود دارد و تیمار مصرف باکتری ریزوبیوم به تنهایی کلونیزاسیون ریشه نداشتند. برین و همکاران (1384) با بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریزایی برروی خصوصیات رشدی و تغذیه ای گوجه فرنگی به این نتیجه رسیدند که گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزایی نسبت به گیاهان تلقیح نشده با قارچ میکوریزا از درصد کلونیزاسیون بالاتری برخوردار بودند. به نظر می رسد که تلقیح میکوریزایی، شرایط مناسبی را برای بهبود درصد همزیستی ریشه در لوبیا فراهم آورده است. (هایمن، 1983). در نتیجه سطوح بالای عناصر غذایی موجود در کودهای غیرآلی، کلونیزاسیون میکروبی ریشه ای را تغییر می دهد، و به ویژه، بر کلونیزاسیون میکوریزایی تأثیر منفی دارد (شلاتر و همکاران، 2003). بروندرت و ابوت (2002) بیان کردند که حتی در غیاب میکوریزای تلقیحی نیز کلونیزاسیون ریشه توسط میکوریزای بومی اتفاق می افتد. وجود کلونیزاسیون AM در ریشه های عدم تلقیح با قارچ میکوریزا می تواند به دلیل وجود قارچهای میکوریزا بومی در خاک باشد
5-9 : اثر میزان فسفر برگ :
نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-1) نشان داد که تأثیر قارچ بر میزان فسفربرگ در سطح 1% معنی دار شد و تأثیر غلظت های شوری نیز بر میزان فسفربرگ در سطح 1% معنی دار شد. باتوجه به اینکه تنش شوری منجر به ایجاد تنش خشکی می شود و نوعی تنش خشکی به حساب می آید اسماعیل پور و همکاران(1391) در تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه نتایجی را بیان کردند که با آغاز تنش خصوصیات رویشی مانند ارتفاع ساقه،تعداد و سطح برگ،طول ریشه، وزن خشگ برگ ساقه و ریشه با افزایش خشکی بطور معنی داری کاهش یافتند هم چنین نشان داد که با افزایش تنش خشکی میزان فسفر برگ کاهش و مقدار پتاسیم برگ افرایش یافت ولی اثر متقابل تنش خشکی و تلقیح با قارچ میکوریزا برای این صفات معنی دار بدست نیامد و با افرایش تنش مقدار فسفر در اندام هوایی گیاه مرزه کاهش یافت که این نتایج با نتایج تحقیق حاضردر گیاه همیشه بهار مطابقت دارد قارچ میکوریزا با افزایش جذب عناصر معدنی نظیر فسفر که تحرک نسبتا کمی در خاک دارند باعث افزایش رشد در گیاهان می شوند رحمت زاده و همکاران(1389). قارچ میکوریزا با افزایش محتوای آب نسبی(RWC) می توانند باعث بهبود جذب فسفر از خاک شده در نهایت نقش موثری در افزایش رشد گیاه داشته باشند کاپور و همکاران(2004). رجالی و همکاران(1389). بر تاثیر همزیستی میکوریزا بر کارآیی مصرف آب،تجمع پرولین و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شوری در مقایسه میانگین سطوح اصلی نشان دادند که میزان فسفر با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان جذب فسفر کاهش یافت
شکل (5-1): نقشه کاشت آزمایش، تیمار ها شامل 4 غلظت شوری S0،S1،S2،S3 (5/1،5/3،5/5،5/7 ) دسی زیمنس بر متر و دو سطح با میکوریز (M1 ) و بدون میکوریز (M0) با 4 تکرار R1،R2،R3،R4 در هر گلدان
شکل (5-1): نقشه کاشت آزمایش، تیمار ها شامل 4 غلظت شوری S0،S1،S2،S3 (5/1،5/3،5/5،5/7 ) دسی زیمنس بر متر و دو سطح با میکوریز (M1 ) و بدون میکوریز (M0) با 4 تکرار R1،R2،R3،R4 در هر گلدان
نتیجه گیری :
یکی از علل اصلی کاهش در وزن خشک اندام هوایی گیاه در طول تیمار، به تولید گونه های فعال اکسیژن یا ROS مربوط می باشد. در طول استرس ، گونه های فعال اکسیژن افزایش یافته که یکی از علل اصلی کاهش در وزن خشک اندام هوایی گیاه در طول تیمار، به تولید گونه های فعال اکسیژن یا ROS مربوط می باشد. در طول استرس خشکی یا شوری، گونه های فعال اکسیژن افزایش یافته که موجب اختلال در سیستم انتقال الکترون شده و باعث ایجاد فعالیت های انتی اکسیدانی در در کلروپلاست، میتوکندری و میکروبادی ها میگردند(سوفو و همکاران، 2005). گیاهان تولید ROS را در شرایط عادی از طریق تولید انزیم های انتی اکسیدانی، مهار می کنند(مانس، 2003). در حالی که در طول تنش سخت تولید گونه های ROS از حد ظرفیت سیستم انتی اکسیدانی برای حذف این گونه ها تجاوز می کند که در باعث بروز استرس اکسیداتیو می گردد(سوفو و همکاران، 2005). در این آزمایش تنش شوری باعث کاهش معنی دار پارامتر های رشد شامل وزن خشک ریشه، پهنای برگ، تعداد شاخه گلدهنده، و نهایتا وزن خشک اندام هوایی در گیاه همیشه بهارگشت.
نتایج بدست آمده از این تحقیق بطور خلاصه شامل موارد زیر می باشد.
گل همیشه بهار با کمک همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار در شرایط تنش شوری مقاوم تر است.
قارچ میکوریز باعث افزایش جذب عناصر غذایی نظیر فسفر در شرایط تنش شوری در گیاه همیشه بهار می شود.
– با توجه به مضرات کودهای شیمیایی به خصوص کودهای فسفاته و آلودگی مربوط به کادمیوم وهزینه های بالای آن و آلودگی های زیست محیطی هدف آن است تا از کودهای بیولوژیک و ارگانیک به جای کودههای شیمیایی برای تامین عناصر غذایی گیاه همیشه بهار به عنوان یک گیاه دارویی استفاده شود.
-تلقیح گیاه با میکوریز باعث افزایش صفات مورفولوژیکی این گیاه در خاک گردید که این قارچ از گونه گلوموس موسه عمل نموده است.
اثرات مثبت قارچ های میکوریز برروی بسیاری از گیاهان زراعتی وباغی به اثبات رسیده است ولی با توجه به شور بودن خاک ها وابهای شور بررسی اثر این کود بیولوژیک در افزایش جذب عناصرغذایی به خصوص فسفر برروی یک گیاه زینتی و دارویی نظیر همیشه بهار از نوآوری این تحقیق به شمار می رود.
پیشنهادات :
تکرار آزمایش در سال های آینده برای بررسی بیشتر کودهای زیستی
استفاده از سایر کودهای بیولوژیک و ریز مغذی ها برای ایجاد محصولی با کیفیت بالا.
نمونه برداری های بیشتر در طی فصل رشد و اندازه گیری عناصر در بافت های گیاهی به منظور درک بهتر روند نقل و انتقال آنها در گیاه.
منابع فارسی :
1. آقاسی یزدی ن. 1390. بررسی جوانه زنی بذور گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.